Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 5634718
ostatnia aktualizacja: 10.07.2020 11:37

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

STANOWISKA I PRACOWNICY

Kierownik Wydziału

Agnieszka Serafin

pok. nr 108

tel. 61-8926-291

Zastępca Kierownika Wydziału

Tomasz Lisowski

pok. nr 108

tel. 61-8926-265

stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami

Joanna Łukasik 

Weronika Kowalska

pok. nr 115

tel. 61-8926-267

Katarzyna Zawistowska

pok. nr 116

tel. 61-8926-296

Agata Schmidt

tel. 61-8926-281

pok. nr 116

tel. 61-8926-296

stanowisko ds. świetlic wiejskich i domów osiedlowych

Mirosław Stencel

pok. nr 107

tel. 61- 278 54 30

ZADANIA WYDZIAŁU

1. nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

2. prowadzenie spraw związanych z przetargowym i bezprzetargowym zbyciem nieruchomości, w tym organizacja i obsługa przetargów

3. oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użyczenie, najem i dzierżawę

4. najem, dzierżawa i użyczanie nieruchomości przez Gminę, w tym na cele jednostek pomocniczych

5. aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

6. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

7. komunalizacja nieruchomości z mocy prawa i na wniosek Gminy

8. przygotowywanie wniosków o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

9. odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy

10. ustanawianie służebności i prawa użytkowania nieruchomości

11. wykonywanie prawa pierwokupu

12. zasiedzenie nieruchomości

13. prowadzenie ewidencji nieruchomości należących do zasobu gminnego

14. przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego

15. ujawnianie na rzecz Gminy praw do nieruchomości

16. prowadzenie spraw podziałów i rozgraniczenia nieruchomości

17. ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku ich podziału lub na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

18. ustalanie jednorazowej opłaty planistycznej od zmiany wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

19. naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

20. ochrona gruntów rolnych i leśnych w zakresie opłat za wyłączenie z produkcji

21. rozliczanie opłat za korzystanie z nieruchomości bez względu na tytuł prawny do nieruchomości –na cele Gminy (czynsze, media, prace remontowe itp.)

22. gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym oraz lokali użytkowych (z wyłączeniem budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 13 i remiz)

23. rozliczanie opłat i należności z tytułu posiadanych przez Gminę udziałów w nieruchomościach wspólnych wspólnot mieszkaniowych (m.in. koszty utrzymania, zarządu, mediów) oraz współpraca z tymi wspólnotami

24. współpraca z wyznaczonym zarządcą (administratorem) gminnego zasobu mieszkaniowego i lokali użytkowych (m.in. zawieranie koniecznych umów i ich rozliczanie, współuczestniczenie w tworzeniu planu prac remontowych, rozliczanie opłat z tytułu dostarczenia mediów),

25. współpraca z Komisją Mieszkaniową oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Lesie w zakresie oddawania w najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym lokali socjalnych,

26. prowadzenie spraw z zakresu dostarczenia przez Gminę lokali socjalnych

27. prowadzenie spraw odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali mieszkalnych przez Gminę

28. prowadzenie rejestrów i ewidencji nieruchomości gminnych i wykorzystywanych przez Gminę z podziałem na poszczególne tryby zagospodarowania

29. prowadzenie spraw z pozyskiwaniem dokumentacji geodezyjnej na potrzeby gospodarki nieruchomościami

30. prowadzenie spraw związanych z wyceną nieruchomościami oraz opiniami i ekspertyzami z zakresu działalności Wydziału

31. nadzór nad prowadzeniem świetlic wiejskich i osiedlowych oraz domu osiedlowego w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjno-gospodarczych

32. łowiectwo, gospodarka leśna, szkody łowieckie

Załączniki

ZałącznikWniosek o odszkodowanie (186,88 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/01/2020 13:32
08.01.2020 74 Pobierz plik
Załącznikwniosek o rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej z tytułu budowy infrastruktury technicznej (188,42 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/01/2020 13:34
08.01.2020 67 Pobierz plik
Załącznikwniosek o rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (185,34 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/01/2020 13:34
08.01.2020 75 Pobierz plik
Załącznikwniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości (186,88 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/01/2020 13:35
08.01.2020 84 Pobierz plik
Załącznikwniosek o zmianę decyzji i rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej z tytułu budowy infrastruktury technicznej (185,86 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/01/2020 13:37
08.01.2020 69 Pobierz plik
Załącznikwniosek o zmianę decyzji i rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (185,34 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/01/2020 13:39
08.01.2020 62 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie (19,43 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/01/2020 13:40
08.01.2020 71 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
  • Autor wpisu: Wójt Gminy Suchy Las
  • Data dodania: 01/01/1970 01:00
  • Autor ostatniej modyfikacji: Joanna Urbaniak
  • Data ostatniej modyfikacji: 08/01/2020 13:40
  • Liczba odsłon: 9585
  • Ilość załączników: 9
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-czwartek 10.00-17.00,

piątek 8.00 - 15.00