Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 12443200
ostatnia aktualizacja: 07.02.2023 11:46

Wybory ławników

WYBORY ŁAWNIKÓW  2020-2023

W roku 2019, podczas  październikowej sesji Rady Gminy Suchy Las odbędą się wybory ławników na kadencję 2020-2023.  Termin zgłaszania do Gminy kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019r. Szczegółowe informacje zawarte są na niniejszej stronie. Informacje można uzyskać także od Sekretarz Gminy Joanny Nowak, tel. 61 8926 288.

 

  

 

 

Suchy Las, 3 czerwca  2019 r.

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

NA KADENCJĘ 2020-2023

Informujemy, że  do dnia 30 czerwca 2019r. można zgłaszać kandydatów na ławników na kadencję 2020- 2023

Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu nr A-0131-9/19 z dnia 21 maja 2019 r., Rada Gminy Suchy Las winna wybrać w wyborach ławników na kadencję 2020-2023,  trzech ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, oraz dwóch ławników do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1)     prezesi właściwych sądów;

2)      stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;

3)      co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)     jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończył 30 lat;

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)      nie przekroczył 70 lat;

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)      duchowni;

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć niżej wymienione dokumenty i które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz.2217), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Ponadto informuje się, że:

1)     Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia;

2)     Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na ww. liście).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Suchy Las po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Karty zgłoszeń na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać, w Urzędzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13 w Biurze Obsługi Interesantów ( parter, holl) w poniedziałki  godzinach od 10.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

                                                                      Wójt Gminy

                                                                                   Grzegorz Wojtera

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Załącznikwzór zgłoszenia kandydata na ławnika (40,21 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/03/2018 09:04
05.03.2018 630 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie kandydata na ławnika (65,02 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/03/2018 09:04
05.03.2018 692 Pobierz plik
Załączniklista osób zgłaszających kandydata na ławnika (63,49 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/06/2019 13:45
10.06.2019 549 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Kamila Jankowiak
  • Autor wpisu: Wójt Gminy Suchy Las
  • Data dodania: 11/06/2015 12:07
  • Autor ostatniej modyfikacji: Kamila Jankowiak
  • Data ostatniej modyfikacji: 10/06/2019 13:45
  • Liczba odsłon: 14410
  • Ilość załączników: 3
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)