Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 16957358
ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 11:06

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUCHY LAS o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – Plac Sokoła

Suchy Las, dnia 24 kwietnia 2024 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUCHY LAS

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Złotniki – Plac Sokoła


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Suchy Las uchwały nr LXIV/746/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – Plac Sokoła.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na formularzu dostępnym pod adresem https://bip.suchylas.pl/274/wydzial-nieruchomosci-i-planowania-przestrzennego/?fid=7272 utrwalonym w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las lub w formie dokumentu elektronicznego na adres: /k4nd546jr2/SkrytkaESP lub ug@suchylas.pl. Wniosek złożony elektronicznie powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać co najmniej nazwisko, imię, albo nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

W myśl art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu miejscowego sporządzany jest wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana. Jednocześnie zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Suchy Las.

Wójt Gminy Suchy Las

Grzegorz Wojtera

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Suchy Las

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las, e-mail: ug@suchylas.pl;  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod_suchylas@rodo.pl; lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury planistycznej, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. wieczyście. 
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załączniki

ZałącznikOgłoszenie z podpisem Wójta (66,40 kB)
Ostatnia modyfikacja: 26/04/2024 15:12
26.04.2024 27 Pobierz plik
ZałącznikOgłoszenie (19,65 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/04/2024 10:55
24.04.2024 39 Pobierz plik
ZałącznikInformacja dotycząca ochrony danych osobowych (117,16 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/04/2024 10:55
24.04.2024 21 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Barbara Rybarczyk
  • Autor wpisu: Wójt Gminy Suchy Las
  • Data dodania: 26/04/2024 15:13
  • Autor ostatniej modyfikacji: Barbara Rybarczyk
  • Data ostatniej modyfikacji: 26/04/2024 15:13
  • Kategoria: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Obwieszczenia NPP
  • Liczba odsłon: 306
  • Ilość załączników: 3
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00