Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 16262680
ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 13:41

Referat Ochrony Środowiska

STANOWISKA I PRACOWNICY:

Kierownik referatu 

Wiesław Orczewski 

pok. nr 3

tel. 61 8926-268

stanowisko ds. gospodarki odpadami

Andrzej Adamski

pok. nr 2

tel. 61 8926-449

stanowisko ds. zieleni i rolnictwa

      Anna Stachowiak 

      pok. nr 13

       tel. 61 8926-283

stanowisko ds. gospodarki wodnej i nieczystości ciekłych

      Danuta Kałążna

         pok. nr 13

      tel.61 8926-580

stanowisko ds. retencji i klimatu

         Maciej Brzozowski

          pok. nr 2

       tel.61 8926-543

 

stanowisko ds. zwierząt

     Anna Staniszewska

     pok. nr 13

     tel.61 8926-286ZADANIA REFERATU:

1) ochrona środowiska,

2) postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

3) postępowania w sprawie składowania i/lub magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym,

4) związane z „dzikimi wysypiskami śmieci”,

5) ochrona przyrody z wyłączeniem spraw związanych z usuwaniem, utrzymaniem i nasadzeniami drzew i krzewów,

6) kontrola nieruchomości, jak również koordynacji działań kontrolnych prowadzonych przez Straż Gminną dotyczących wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo wodne i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

7) nadzór i kontrola drożności i prawidłowości funkcjonowania rowów melioracyjnych oraz zbiorników wód deszczowych stanowiących własność Gminy Suchy Las, współpraca w tym zakresie ze spółkami wodnymi, w tym realizacja zaleceń wynikających z wydanych decyzji pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych,

8)  zlecanie badań wody i ścieków deszczowych,

9)  prowadzenia badań wody i ścieków deszczowych oraz działań kontrolnych za pomocą urządzeń i substancji będących na wyposażeniu Urzędu („zadymiarka”, fotometr, substancje barwiące wodę),

10) związane z „Programem ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las”,

11) związane z monitoringiem środowiska, w tym prowadzenie rejestrów,

12) prowadzenie postępowań w sprawach określonych w ustawie o utrzymania czystości i porządku w gminach, w szczególności z zakresu nieczystości ciekłych, z wyłączeniem spraw będących we właściwości Referatu Komunalnego,

13) egzekucja administracyjna o charakterze niepieniężnym w sprawach z zakresu referatu,

14) prowadzenie ewidencji i rejestrów oraz sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

15) postępowania w sprawach będących we właściwości Gminy na mocy ustawy Prawo wodne,

16) naliczanie oraz uiszczanie opłat związanych z odpadami, środowiskiem, środkami przeznaczonymi na ochronę środowiska, do których naliczania i/lub uiszczania Gmina Suchy Las bądź Urząd Gminy są obowiązane, w tym przygotowywanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości,

17) opracowanie i realizacja „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Suchy Las”,

18) podejmowanie, prowadzenie i koordynowanie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu działalności referatu,

19) opracowanie oraz realizacja „Programu opieki na zwierzętami”, w tym współpraca ze Związkiem Międzygminnym „Schronisko dla zwierząt w Skałowie”, w szczególności podejmowanie wszelkich działań i czynności przypisanych (w ramach działalności związku) gminie Suchy Las, pomoc w sprawach adopcyjnych, działania edukacyjne, itp.,

20) prowadzenie ewidencji (rejestrów) psów, w tym psów ras agresywnych oraz pozostałe działania odnoszące się do zwierząt domowych, a wynikające z przepisów prawa,

21)  z zakresu odnawialnych źródeł energii,

22)  udostępnianie informacji o środowisku,

23)  utylizacja padłych zwierząt,

24)  gospodarka odpadami komunalnymi,

25)  wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,

26)  realizacja nasadzeń,

27)  zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,

28)  prowadzenie spraw dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej,

29)  zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych i przeciwdziałania związanym z tym zagrożeniom,

30) kontrola przestrzegania przepisów o zapobieganiu narkomanii,

31) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w spółkach wodnych,

32)  prowadzenie działań z zakresu zwiększania małej retencji,

34) ewidencjonowanie źródeł ciepła,

35) prowadzenie działań zmierzających do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na bezemisyjne/niskoemisyjne,

36) prowadzenie spraw z zakresu ustalania opłaty retencyjnej,

37) sprawozdawczość z zakresu ochrony powietrza oraz opracowywanie planu gospodarki niskoemisyjnej i innych wymaganych dokumentów

38) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Gminę obowiązków wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), z wyłączeniem kwestii realizacji inwestycji),

39) prowadzenie spraw związanych z obowiązkami Gminy wynikającymi z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z wyłączeniem kwestii realizacji inwestycji.

Załączniki

ZałącznikEkspertyza hydrologiczna Rowu Północnego w tym zbiorników wodnych w m. Biedrusko (17,93 MB)
Ostatnia modyfikacja: 03/04/2024 10:18
03.04.2024 19 Pobierz plik
Załącznikdeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami pdf (271,67 kB)
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2022 14:57
28.10.2022 448 Pobierz plik
Załącznikdeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (173,57 kB)
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2022 14:57
28.10.2022 184 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie o uldze w opłacie za gospodarowanie odpadami (7,58 kB)
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2022 14:57
28.10.2022 154 Pobierz plik
Załącznikregulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las (2,45 MB)
Ostatnia modyfikacja: 02/12/2020 13:09
02.12.2020 636 Pobierz plik
Załącznikwniosek-ewidencja zbiorników bezodpływowych (173,06 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 1235 Pobierz plik
Załącznikwniosek-działalność w zakresie opróżniania zbiorników (206,85 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 1357 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (181,25 kB)
Ostatnia modyfikacja: 26/07/2018 13:36
26.07.2018 697 Pobierz plik
Załącznikinformacja w sprawie ustawy antysmogowej (64,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 11/04/2018 14:30
11.04.2018 733 Pobierz plik
ZałącznikJezioro Glinnowieckie sprawozdanie (5,08 MB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2018 09:24
17.05.2018 2429 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej (33,79 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/02/2017 09:59
17.02.2017 889 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gospodarki odpadami w gminie Suchy Las za 2022 rok (647,92 kB)
Ostatnia modyfikacja: 27/04/2023 09:36
27.04.2023 112 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gospodarki odpadami w gminie Suchy Las za 2021 rok (573,51 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2022 08:08
29.04.2022 299 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2020 rok (569,28 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/06/2021 14:31
30.04.2021 475 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2019 rok uzupełnienie (638,69 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/10/2020 10:51
30.10.2020 546 Pobierz plik
ZałącznikRoczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Las za rok 2019 (550,29 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2020 12:10
30.04.2020 935 Pobierz plik
ZałącznikRoczna analiza systemu gospodarki odpadami za 2018 rok (789,81 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2019 10:38
30.04.2019 668 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2017 rok (142,29 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2018 17:09
30.04.2018 881 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2016 rok (116,54 kB)
Ostatnia modyfikacja: 16/05/2017 11:11
16.05.2017 856 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2015 rok (482,09 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2016 12:07
29.04.2016 1312 Pobierz plik
Załącznikuchwała Rady Gminy w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (353,03 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2019 11:54
29.04.2019 1035 Pobierz plik
ZałącznikInformacja o punktach zbiórki folii, sznurka i opon powstających w gospodarstwach rolnych (14,63 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/02/2020 11:27
10.02.2020 684 Pobierz plik
ZałącznikUchwała nr XV/167/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Suchy Las”. (6,46 MB)
Ostatnia modyfikacja: 06/08/2020 11:19
06.08.2020 1040 Pobierz plik
ZałącznikUchwała nr XVII/188/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Suchy Las”. (33,92 MB)
Ostatnia modyfikacja: 06/08/2020 11:20
06.08.2020 681 Pobierz plik
ZałącznikUchwała nr XXXV/389/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Suchy Las”. (463,16 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/08/2020 11:21
06.08.2020 561 Pobierz plik
Załącznikosiągnięte poziomy recyklingu (15,87 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/08/2020 13:55
07.08.2020 568 Pobierz plik
Załącznikogłoszenie o konsultacjach społecznych programu ochrony powietrza (65,53 kB)
Ostatnia modyfikacja: 27/05/2020 08:28
27.05.2020 886 Pobierz plik
ZałącznikZawiadomienie Marszałka Województwa w sprawie składowiska odpadów komunalnych (75,22 kB)
Ostatnia modyfikacja: 01/12/2020 14:10
01.12.2020 581 Pobierz plik
ZałącznikRozporządzenie nr 1/2021 i 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu uchylające rozporządzenie nr 3/2019 z dn.31.07.19r. i nr 6/2019 z dn. 19.09.19r. (160,22 kB)
Ostatnia modyfikacja: 04/08/2021 09:01
04.08.2021 575 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (56,32 kB)
Ostatnia modyfikacja: 28/12/2021 10:14
28.12.2021 300 Pobierz plik
ZałącznikBadania faunistyczne zbiornika wodnego położonego przy os. Grzybowym (Złotniki-Suchy Las) (3,44 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/12/2021 10:27
07.12.2021 306 Pobierz plik
ZałącznikInformacja dotycząca wniosku elektronicznego ws. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (13,92 kB)
Ostatnia modyfikacja: 03/02/2023 07:53
03.02.2023 123 Pobierz plik
ZałącznikProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030 (1,66 MB)
Ostatnia modyfikacja: 18/11/2022 11:20
18.11.2022 158 Pobierz plik
ZałącznikPrognoza Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030 (1,14 MB)
Ostatnia modyfikacja: 18/11/2022 11:22
18.11.2022 154 Pobierz plik
Załącznikzgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (236,12 kB)
Ostatnia modyfikacja: 25/01/2023 09:57
25.01.2023 137 Pobierz plik
ZałącznikWzór sprawozdania kwartalnego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (21,95 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/03/2023 12:55
07.03.2023 138 Pobierz plik
Załącznikwzór wniosku dla rolnika o szacowanie szkód (313,88 kB)
Ostatnia modyfikacja: 18/08/2023 12:45
18.08.2023 72 Pobierz plik
ZałącznikAktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchy Las na lata 2021-2025 (2,32 MB)
Ostatnia modyfikacja: 01/09/2023 11:59
01.09.2023 118 Pobierz plik
ZałącznikPrognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchy Las na lata 2021-2025 (2,40 MB)
Ostatnia modyfikacja: 01/09/2023 12:06
01.09.2023 72 Pobierz plik
ZałącznikRejestr działalności regulowanej RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych- wykaz firm (15,72 kB)
Ostatnia modyfikacja: 04/01/2024 10:36
04.01.2024 47 Pobierz plik
ZałącznikRejestr działalności regulowanej RDR - szczegóły, kody odpadów (34,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 04/01/2024 10:36
04.01.2024 47 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o likwidację wyrobów zawierających azbest 2024 (562,01 kB)
Ostatnia modyfikacja: 23/02/2024 14:48
23.02.2024 29 Pobierz plik
Załącznikzałącznik do wniosku o likwidację azbestu oświadczenie rolnictwo (420,67 kB)
Ostatnia modyfikacja: 23/02/2024 14:48
23.02.2024 28 Pobierz plik
Załącznikzałącznik do wniosku o likwidację azbestu informacja rolnictwo (38,05 kB)
Ostatnia modyfikacja: 23/02/2024 14:48
23.02.2024 30 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów-os.prawne, firmy, ROD (205,38 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/11/2023 14:27
17.11.2023 63 Pobierz plik
Załącznikzgłoszenie zamiaru usunięcie drzew - osoby fizyczne (187,59 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/11/2023 14:27
17.11.2023 56 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o zwrot 50% kosztów za zabieg sterylizacji lub kastracji psa lub kota (209,50 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/03/2024 15:05
15.03.2024 19 Pobierz plik
ZałącznikWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Suchy Las na opróżnianie osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Aktualizacja 09-02-2024 (250,37 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/04/2024 08:24
05.04.2024 12 Pobierz plik
ZałącznikWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Suchy Las na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Aktualizacja 09-02-2024 (260,61 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/04/2024 08:24
05.04.2024 14 Pobierz plik
ZałącznikProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchy Las w 2024 r. (2,15 MB)
Ostatnia modyfikacja: 08/04/2024 09:30
08.04.2024 12 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
  • Autor wpisu: Kamila Ślęzak
  • Data dodania: 01/06/2014 23:38
  • Autor ostatniej modyfikacji: Anna Staniszewska
  • Data ostatniej modyfikacji: 08/04/2024 09:30
  • Liczba odsłon: 82709
  • Ilość załączników: 50
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00