Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 8324070
ostatnia aktualizacja: 15.10.2021 10:39

Referat Ochrony Środowiska

STANOWISKA I PRACOWNICY:

Kierownik referatu 

Wiesław Orczewski 

pok. nr 3

tel. 61 8926-268

stanowisko ds. gospodarki odpadami

Andrzej Adamski

pok. nr 2

tel. 61 8926-449

stanowisko ds. zieleni i rolnictwa

      Anna Stachowiak 

      pok. nr 105

       tel. 61 8926-283

stanowisko ds. gospodarki wodnej i ścieków

      Anna Staniszewska (w zastępstwie             )

         pok. nr 2

      tel.61 8926-449

      

stanowisko ds. retencji i klimatu

         Maciej Brzozowski

 

         pok. nr 2

 

      tel.61 8926-449

 

ZADANIA REFERATU:

1)        ochrony środowiska,

 

2)        postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 

3)        postępowania w sprawie składowania i/lub magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym,

 

4)        związane z „dzikimi wysypiskami śmieci”,

 

5)        ochrony przyrody z wyłączeniem spraw związanych z usuwaniem, utrzymaniem i nasadzeniami drzew i krzewów,

 

6)        kontroli nieruchomości, jak również koordynacji działań kontrolnych prowadzonych przez Straż Gminną dotyczących wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązków określonych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 

7)        nadzoru i kontroli drożności i prawidłowości funkcjonowania rowów melioracyjnych oraz zbiorników wód deszczowych stanowiących własność Gminy Suchy Las, współpraca w tym zakresie ze spółkami wodnymi, w tym realizacja zaleceń wynikających z wydanych decyzji pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych,

 

8)        zlecania badań wody i ścieków deszczowych,

 

9)        prowadzenia badań wody i ścieków deszczowych oraz działań kontrolnych za pomocą urządzeń i substancji będących na wyposażeniu Urzędu („zadymiarka”, fotometr, substancje barwiące wodę),

 

10)    związane z „Programem ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las”,

 

11)    związane z monitoringiem środowiska, w tym prowadzenie rejestrów,

 

12)    utrzymania czystości i porządku w Gminie w rozumieniu przepisów prawa, z wyłączeniem spraw będących we właściwości Referatu Komunalnego,

 

13)    egzekucji administracyjnej o charakterze niepieniężnym w sprawach z zakresu referatu,

 

14)    prowadzenia ewidencji i rejestrów oraz sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 

15)    postępowań w sprawach będących we właściwości Wójta na mocy ustawy prawo wodne,

 

16)   skreślony

 

17)    naliczania oraz uiszczania opłat związanych z odpadami, środowiskiem, środkami przeznaczonymi na ochronę środowiska, do których naliczania i/lub uiszczania Gmina Suchy Las bądź Urząd Gminy są obowiązane, w tym przygotowywanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości,

 

18)    opracowania i realizacji „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Suchy Las”,

 

19)    podejmowania, prowadzenia i koordynowania działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu działalności referatu,

 

20)    opracowania oraz realizacji „Programu opieki na zwierzętami”,

 

21)    prowadzenia ewidencji (rejestrów) psów, w tym psów ras agresywnych oraz pozostałe działania odnoszące się do zwierząt domowych, a wynikające z przepisów prawa,

 

22)    z zakresu odnawialnych źródeł energii,

 

23)    udostępniania informacji o środowisku,

 

24)    utylizacji padłych zwierząt,

 

25)    gospodarki odpadami komunalnymi,

 

26)    wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,

 

27)    realizacja nasadzeń,

 

28)    zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,

 

29)    prowadzenie spraw dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej,

 

30)    zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych i przeciwdziałania związanym z tym zagrożeniom,

 

31)    kontrola przestrzegania przepisów o zapobieganiu narkomanii,

 

32)    prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w spółkach wodnych,

 

33)  prowadzenie działań z zakresu zwiększania małej retencji,

 

34) ewidencjonowanie źródeł ciepła,

 

35) prowadzenie działań zmierzających do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na bezemisyjne/niskoemisyjne,

 

36) prowadzenie spraw z zakresu ustalania opłaty retencyjnej,

37) sprawozdawczość z zakresu ochrony powietrza oraz opracowywanie planu gospodarki niskoemisyjnej i innych wymaganych dokumentów

Załączniki

Załącznikzgłoszenie zamiaru usunięcie drzew - osoby fizyczne (184,14 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/06/2021 14:53
24.06.2021 60 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów-os.prawne, firmy, ROD (202,18 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/06/2021 14:53
24.06.2021 57 Pobierz plik
Załącznikdeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od miesiąca września 2020r (172,03 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/08/2020 15:56
24.08.2020 654 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie dot. częściowego zwolnienia z opłaty za odpady rodziny wielodzietnej (18,82 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/12/2016 12:49
30.12.2016 565 Pobierz plik
Załącznikzamówienie pojemnika na bioodpady nieruchomości zamieszkałe (17,27 kB)
Ostatnia modyfikacja: 04/09/2019 10:35
04.09.2019 364 Pobierz plik
Załącznikregulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las (2,45 MB)
Ostatnia modyfikacja: 02/12/2020 13:09
02.12.2020 168 Pobierz plik
Załącznikwniosek-uwarunkowania środowiskowe (195,58 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 899 Pobierz plik
Załącznikwniosek-ewidencja zbiorników bezodpływowych (173,06 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 868 Pobierz plik
Załącznikwniosek-działalność w zakresie opróżniania zbiorników (206,85 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 955 Pobierz plik
Załącznikwzór sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (294,45 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/07/2017 09:02
07.07.2017 498 Pobierz plik
Załącznikwniosek-zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków (176,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 910 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (181,25 kB)
Ostatnia modyfikacja: 26/07/2018 13:36
26.07.2018 364 Pobierz plik
Załącznikwniosek o zwrot kosztów za sterylizację lub kastrację (161,69 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2018 08:46
31.07.2018 539 Pobierz plik
Załącznikinformacja w sprawie ustawy antysmogowej (64,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 11/04/2018 14:30
11.04.2018 382 Pobierz plik
ZałącznikJezioro Glinnowieckie sprawozdanie (5,08 MB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2018 09:24
17.05.2018 1009 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej (33,79 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/02/2017 09:59
17.02.2017 507 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2020 rok (569,28 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/06/2021 14:31
30.04.2021 57 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2019 rok uzupełnienie (638,69 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/10/2020 10:51
30.10.2020 173 Pobierz plik
ZałącznikRoczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Las za rok 2019 (550,29 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2020 12:10
30.04.2020 456 Pobierz plik
ZałącznikRoczna analiza systemu gospodarki odpadami za 2018 rok (789,81 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2019 10:38
30.04.2019 322 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2017 rok (142,29 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2018 17:09
30.04.2018 444 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2016 rok (116,54 kB)
Ostatnia modyfikacja: 16/05/2017 11:11
16.05.2017 509 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2015 rok (482,09 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2016 12:07
29.04.2016 913 Pobierz plik
Załącznikuchwała Rady Gminy w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (353,03 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2019 11:54
29.04.2019 563 Pobierz plik
ZałącznikInformacja o punktach zbiórki folii, sznurka i opon powstających w gospodarstwach rolnych (14,63 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/02/2020 11:27
10.02.2020 262 Pobierz plik
ZałącznikProgram ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 (1,39 MB)
Ostatnia modyfikacja: 15/05/2020 11:27
15.05.2020 756 Pobierz plik
ZałącznikUchwała nr XV/167/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Suchy Las”. (6,46 MB)
Ostatnia modyfikacja: 06/08/2020 11:19
06.08.2020 355 Pobierz plik
ZałącznikUchwała nr XVII/188/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Suchy Las”. (33,92 MB)
Ostatnia modyfikacja: 06/08/2020 11:20
06.08.2020 255 Pobierz plik
ZałącznikUchwała nr XXXV/389/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Suchy Las”. (463,16 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/08/2020 11:21
06.08.2020 193 Pobierz plik
Załącznikosiągnięte poziomy recyklingu (15,87 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/08/2020 13:55
07.08.2020 192 Pobierz plik
Załącznikogłoszenie o konsultacjach społecznych programu ochrony powietrza (65,53 kB)
Ostatnia modyfikacja: 27/05/2020 08:28
27.05.2020 279 Pobierz plik
ZałącznikZawiadomienie Marszałka Województwa w sprawie składowiska odpadów komunalnych (75,22 kB)
Ostatnia modyfikacja: 01/12/2020 14:10
01.12.2020 178 Pobierz plik
ZałącznikWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Suchy Las na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (253,44 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/12/2020 14:07
15.12.2020 220 Pobierz plik
ZałącznikProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchy Las 2021 r. (1,71 MB)
Ostatnia modyfikacja: 14/04/2021 13:33
14.04.2021 382 Pobierz plik
ZałącznikRozporządzenie nr 1/2021 i 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu uchylające rozporządzenie nr 3/2019 z dn.31.07.19r. i nr 6/2019 z dn. 19.09.19r. (160,22 kB)
Ostatnia modyfikacja: 04/08/2021 09:01
04.08.2021 44 Pobierz plik
ZałącznikRejestr działalności regulowanej RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych- wykaz firm (16,80 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/08/2021 11:21
30.08.2021 21 Pobierz plik
ZałącznikRejestr działalności regulowanej RDR - szczegóły, kody odpadów (43,96 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/08/2021 11:21
30.08.2021 14 Pobierz plik
Załącznikwniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (278,83 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/05/2020 14:33
05.05.2020 308 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
  • Autor wpisu: Kamila Ślęzak
  • Data dodania: 01/06/2014 23:38
  • Autor ostatniej modyfikacji: Anna Stachowiak
  • Data ostatniej modyfikacji: 12/10/2021 08:20
  • Liczba odsłon: 49271
  • Ilość załączników: 38
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)