Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 13384236
ostatnia aktualizacja: 07.06.2023 13:17

Wybory ławników

 

 Suchy Las, dnia 01.06.2023 r.

Wybory Ławników Sądowych

na kadencję 2024 - 2027


Informuję, że zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.), w dniu 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Suchy Las kandydatów na ławników.

Najpóźniej w październiku 2023 r. Rada Gminy Suchy Las dokona wyboru:

 • 4 ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, w tym 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • 2 ławników do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu znak A-0131-2/23 z dnia 24 maja 2023 r.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

 • ·      ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.).

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  • ·      co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • ·      radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi Skarb Państwa;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527 ze zm.), stwierdzające brak    przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;

 1. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia kandydata.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Suchy Las po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań formalnych pozostaną bez dalszego biegu, co Rada Gminy  stwierdzi w drodze uchwały. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Las pok. nr 118 oraz pod numerem  telefonu 61 8926-266.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać, w Urzędzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13 w pok. 118 w poniedziałki  w godzinach od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz z wzorami oświadczeń można również pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las – pod adresem: https://bip.suchylas.pl/247/wybory-lawnikow/.

 

Z up. Wójta Gminy Suchy Las

Marcin Kołodziejczak

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

ZałącznikOGŁOSZENIE (158,21 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/06/2023 09:25
02.06.2023 2 Pobierz plik
ZałącznikKarta zgłoszenia kandydata na ławnika PDF (75,61 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/06/2023 09:27
02.06.2023 2 Pobierz plik
ZałącznikKarta zgłoszenia kandydata na ławnika DOC (43,87 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/06/2023 09:28
02.06.2023 1 Pobierz plik
ZałącznikOświadczenie dot. władzy rodzicielskiej (25,60 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/06/2023 09:29
02.06.2023 6 Pobierz plik
ZałącznikOświadczenie dot. postępowań o przestępstwo (25,09 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/06/2023 09:29
02.06.2023 2 Pobierz plik
ZałącznikWzór listy osób zgłaszających (38,40 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/06/2023 09:30
02.06.2023 1 Pobierz plik

Metryka

 • Wprowadzone przez: Anna Wieland
 • Autor wpisu: Wójt Gminy Suchy Las
 • Data dodania: 11/06/2015 12:07
 • Autor ostatniej modyfikacji: Anna Wieland
 • Data ostatniej modyfikacji: 02/06/2023 09:31
 • Liczba odsłon: 14919
 • Ilość załączników: 6
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00