Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 12443758
ostatnia aktualizacja: 07.02.2023 11:46

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE

 o poszerzeniu zakresu oraz wydłużeniu terminu I etapu konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”

 Na podstawie zarządzenia nr 31/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniającego zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Las z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”, zawiadamiam o wydłużeniu terminu I etapu konsultacji społecznych, które trwać będą od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 21 lutego 2023 r.

 

Konsultacje społeczne odbywać się będą w punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy Suchy Las, przy ul. Szkolnej 7 w Suchym Lesie. Opinie, propozycje i uwagi  w ramach konsultacji społecznych zbierane będą również w formie wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.npp@suchylas.pl, pism dostarczonych do siedziby Urzędu Gminy Suchy Las, bądź przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, a także poprzez badanie ankietowe przeprowadzone w formie tradycyjnej oraz z wykorzystaniem Internetu.

Formularze ankiet będą dostępne w punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy Suchy Las, przy ul. Szkolnej 7 w Suchym Lesie oraz na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

OGŁOSZENIE

 o przystąpieniu do przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”.

Na podstawie zarządzenia nr 22/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”, zarządzenia nr 23/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniającego Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Las z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo” oraz uchwały nr XXXI/347/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las, zawiadamiam o rozpoczęciu I etapu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo” – uchwała Rady Gminy Suchy Las Nr XIII/151/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Głównym celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców w sprawie zagospodarowania terenów w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo” oraz zebranie wniosków interesariuszy do planu miejscowego, dotyczących najbardziej akceptowalnych społecznie rozwiązań urbanistycznych i komunikacyjnych wskazanego terenu.

W konsultacjach społecznych uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Suchy Las, organizacje pozarządowe oraz inwestorzy i przedstawiciele innych podmiotów realizujących swoje zadania na danym terenie.

Konsultacje społeczne trwać będą od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 17 lutego 2023 r.

Konsultacje społeczne odbywać się będą w punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy Suchy Las, przy ul. Szkolnej 7 w Suchym Lesie. Opinie, propozycje i uwagi w ramach konsultacji społecznych zbierane będą również w formie wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.npp@suchylas.pl, pism dostarczonych do siedziby Urzędu Gminy Suchy Las, bądź przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las.

Opinie, propozycje i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych jest zgodny z uchwałą nr XXXI/347/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las.

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Suchy Las na lata 2022- 2037

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Suchy Las na lata 2022- 2037 w dniach od 20.10.2022 r. do 09.11.2022 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:

https://bip.suchylas.pl/konsultacje-spoleczne

Wszyscy mieszkańcy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Suchy Las lub drogą poczty elektronicznej na adres ug@suchylas.pl do dnia 09.11.2022 r.

 

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Suchy Las

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

Wójt Gminy Suchy Las

z a w i a d a m i a

o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii rozwoju gminy Suchy Las na lata 2022 – 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego dokumentu.  Proces konsultacji społecznych prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisk i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Dokument poddany konsultacjom dostępny jest:

• w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suchy Las,

• w wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las –  budynek B, ul. Szkolna 7 w Suchym Lesie.

Data rozpoczęcia konsultacji: 11 maja 2022 r.

Data zakończenia konsultacji: 2 czerwca 2022 r.

Uwagi do projektu konsultowanych dokumentów można składać w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 2 czerwca 2022 r. na adres:

- e-mail: promocja@suchylas.pl,

- pocztowy lub w Biurze Obsługi Interesantów: 
Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las.

Przedmiotowe konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag zainteresowanych podmiotów prawnych i osób fizycznych w sprawie poddanej konsultacjom.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Suchy Las.

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu
Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.
podstawa prawna: art. 6  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (tekst jednolity: Dz.U.2021.1057 t.j.),

 

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las trwały od 29 października do 6 grudnia 2021 r.  Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu umieszczono:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Suchy Las www.suchylas.pl, w zakładce Samorząd Gminny – Strategia Rozwoju https://www.suchylas.pl/category/strategia-rozwoju/

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las bip.suchylas.pl

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Suchym Lesie.

Ponadto skierowano pisma do gmin ościennych oraz związków, w których uczestniczą.

Lista adresatów: Gmina Czerwonak, Miasto i Gmina Murowana Goślina, Miasto i Gmina Oborniki, Gmina Rokietnica, Związek Międzygminny GOAP, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
ZM "Schronisko dla zwierząt", "Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny".

Wniosek o zaopiniowanie projektu Strategii skierowano również do Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W toku przeprowadzonych konsultacji zorganizowano również otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 26 listopada 2021 r., realizowane stacjonarnie i drogą on-line. Do udziału w konsultacjach zaproszono m. in. radnych gminy Suchy Las oraz przedstawicieli Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza.

W wyniku konsultacji wpłynęło 25 uwag od 6 podmiotów. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wydał pozytywną opinię dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata
2022-2030.

Uwagi do projektu Strategii wraz z odpowiedzią podmiotu przygotowującego projekt stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. Wszelkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostały rozpatrzone i zostaną wykorzystane przy opracowaniu końcowego projektu Strategii. Ostateczne redakcyjne ujęcie i treść zmian będzie uzależniona od ogólnego kontekstu i zmian w całości dokumentu.

Informacja o sprawozdaniu umieszczona zostaje w sposób zwyczajowy, analogicznie do informacji o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las oraz w prasie lokalnej.

 

 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Suchy Las zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.

Na podstawie Uchwały nr XXXI/345/21 Rady Gminy Suchy Las w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030, w tym trybu jej konsultacji, w związku art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Wójt Gminy Suchy Las informuje o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.

1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców, instytucji społecznych oraz podmiotów gospodarczych odnośnie propozycji kierunków rozwoju gminy Suchy Las oraz przyjmowanie uwag, dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.
Konsultacjami objęty jest obszar całej gminy.

2. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 29 października 2021 r. do 6 grudnia 2021 r.
Sposoby opiniowania dokumentu Strategii:

2.1  Uwagi można zgłaszać:
- drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@suchylas.pl,
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las (decyduje data wpływu).

2.2 Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 17:00 w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie, ul. Szkolna 16.
Z uwagi na stan epidemii spotkanie odbędzie się w również w formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM. 

3. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030 dostępny będzie od dnia rozpoczęcia konsultacji w następujących lokalizacjach:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Suchy Las www.suchylas.pl, w zakładce samorząd gminny – Strategia Rozwoju www.suchylas.pl/category/strategia-rozwoju
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las bip.suchylas.pl.

4. Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg wraz z ustosunkowaniem się do zgłoszonych uwag.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030 - PDF

Projekty Strategii również w załącznikach. 

 

Wójt Gminy Suchy Las informuje, że w styczniu 2021 r. odbędą się warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021-2030.

Z uwagi na stan epidemii spotkania odbędą się w formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM. Konsultacje obejmą teren gminy Suchy Las w podziale na cztery obszary:


• 12 stycznia 2021 r. (wtorek) godz. 17:00 – dla jednostek pomocniczych: Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo
Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93178635083?pwd=bHVveDJlRWZIVVFFL2I0YW5SODRYZz09

Meeting ID: 931 7863 5083

Passcode: 238606


• 14 stycznia 2021 r. (czwartek) godz. 17:00 – dla Biedruska
Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99233545594?pwd=V2lqS0Y3dk5LVE1BMnhPSDFhRzBBUT09

Meeting ID: 992 3354 5594

Passcode: 898556


• 19 stycznia 2021 r. (wtorek) godz. 17:00 – dla jednostek pomocniczych: Suchy Las i Suchy Las Wchód

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94626184410?pwd=ZFA3UHFoVWJicHVoblBoVG8yU3pydz09

Meeting ID: 946 2618 4410

Passcode: 784202


• 21 stycznia 2021 r. (czwartek) godz. 17:00 – dla jednostek pomocniczych: Jelonek, Osiedle Grzybowe, Złotkowo, Złotniki Osiedle, Złotniki Wieś.
Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97091866762?pwd=ZCsxSVNiSUgyR2xCdmoxWlhsYW82dz09

Meeting ID: 970 9186 6762

Passcode: 880099

Załączniki

ZałącznikZałącznik do ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Suchy Las na lata 2022- 2037 (2,21 MB)
Ostatnia modyfikacja: 19/10/2022 11:19
19.10.2022 35 Pobierz plik
Załącznikkonsultacje społeczne dot. projektu dokumentu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (122,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 18/08/2022 14:08
18.08.2022 64 Pobierz plik
ZałącznikProgram ochrony środowiska dla gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030 - projekt (1,84 MB)
Ostatnia modyfikacja: 18/08/2022 14:21
18.08.2022 67 Pobierz plik
ZałącznikPrognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do 2030 roku - projekt (419,89 kB)
Ostatnia modyfikacja: 18/08/2022 14:21
18.08.2022 59 Pobierz plik
ZałącznikProjekt Strategii po konsultacjach (11,23 MB)
Ostatnia modyfikacja: 28/01/2022 12:12
28.01.2022 174 Pobierz plik
ZałącznikSprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji (1,04 MB)
Ostatnia modyfikacja: 28/01/2022 12:10
28.01.2022 164 Pobierz plik
ZałącznikUwagi do projektu Strategii (41,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 28/01/2022 12:09
28.01.2022 159 Pobierz plik
ZałącznikProtokół z głosowania - zebranie konsultacyjne mieszkańców Gminy Suchy Las w dniu 28.10.20. (65,83 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2020 13:40
29.09.2020 368 Pobierz plik
ZałącznikZasady zebrania konsultacyjnego (193,36 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2020 14:25
31.08.2020 385 Pobierz plik
ZałącznikZłotniki-studium (169,34 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2020 14:25
31.08.2020 371 Pobierz plik
ZałącznikUchwała nr XLV / 500 / 18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (119,86 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2018 14:55
31.08.2018 525 Pobierz plik
ZałącznikInformacja o naborze członków do komitetu ds. rewitalizacji (323,42 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2018 14:55
31.08.2018 490 Pobierz plik
ZałącznikNabór członków do Komitetu Rewitalizacji (1,42 MB)
Ostatnia modyfikacja: 25/07/2018 14:20
25.07.2018 530 Pobierz plik
ZałącznikDeklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji (16,41 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2018 14:55
31.08.2018 486 Pobierz plik
ZałącznikDeklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji (16,39 kB)
Ostatnia modyfikacja: 25/07/2018 14:18
25.07.2018 511 Pobierz plik
ZałącznikInformacja o opracowaniu Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem_ Urząd Marszałkowski (590,31 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/07/2018 10:20
17.07.2018 618 Pobierz plik
ZałącznikKonsultacje mieszkańców osiedla Suchy Las i osiedla Suchy Las – Wschód dotyczące propozycji przyszłego zagospodarowania terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Leśną, Strażacką i Bogusławskiego w Suchym Lesie, (50,18 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/05/2018 16:59
07.05.2018 581 Pobierz plik
ZałącznikObwieszczenie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (200,52 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/05/2018 15:52
07.05.2018 512 Pobierz plik
ZałącznikProjekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. (109,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 20/04/2018 13:13
20.04.2018 535 Pobierz plik
ZałącznikObwieszczenie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. (76,89 kB)
Ostatnia modyfikacja: 12/04/2018 13:51
12.04.2018 503 Pobierz plik
ZałącznikObwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 (96,64 kB)
Ostatnia modyfikacja: 22/06/2017 14:58
22.06.2017 609 Pobierz plik
ZałącznikProjekt - ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SUCHY LAS z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (350,44 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/09/2016 14:47
05.09.2016 736 Pobierz plik
ZałącznikProjekt - WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SUCHY LAS z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018 (348,98 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/09/2016 14:49
05.09.2016 638 Pobierz plik
ZałącznikProjekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 wraz z załącznikiem. (2,85 MB)
Ostatnia modyfikacja: 12/11/2015 09:59
12.11.2015 995 Pobierz plik
ZałącznikProjekt uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018 wraz z załącznikiem. (2,61 MB)
Ostatnia modyfikacja: 12/11/2015 09:59
12.11.2015 949 Pobierz plik
ZałącznikZawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań na temat opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (435,17 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 13:28
07.10.2016 737 Pobierz plik
ZałącznikFormularz uwag do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 (506,84 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:15
07.10.2016 646 Pobierz plik
ZałącznikPrognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (4,62 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:35
07.10.2016 914 Pobierz plik
ZałącznikPlan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (8,69 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:40
07.10.2016 1281 Pobierz plik
ZałącznikKarty projektu (3,68 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:40
07.10.2016 848 Pobierz plik
ZałącznikWzór ankiety monitoringowej (421,66 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:40
07.10.2016 695 Pobierz plik
ZałącznikWzory formularzy ankietowych (1,85 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:40
07.10.2016 854 Pobierz plik
ZałącznikObwieszczenie o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Suchy Las w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Suchy Las (377,24 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/02/2017 15:04
06.02.2017 722 Pobierz plik
ZałącznikInformujemy, że 17 marca br. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Suchy Las. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych - w załączeniu. (838,78 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/03/2017 11:24
30.03.2017 658 Pobierz plik
ZałącznikOGŁOSZENIE Wójta Gminy Suchy Las o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025. (452,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/05/2017 14:06
09.05.2017 594 Pobierz plik
ZałącznikObwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 (96,63 kB)
Ostatnia modyfikacja: 19/06/2017 13:55
19.06.2017 569 Pobierz plik
ZałącznikFormularz konsultacyjny. (15,31 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 12:57
17.05.2017 581 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 1.1 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Chludowo. (17,11 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:02
17.05.2017 599 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 1.2 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Chludowo. (17,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:03
17.05.2017 597 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 1.3 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Chludowo. (16,99 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:03
17.05.2017 576 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 3.1 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Biedrusko. (17,01 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:04
17.05.2017 585 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 3.2 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Biedrusko. (17,10 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:04
17.05.2017 601 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 4.1 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Golęczewo. (17,11 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:04
17.05.2017 572 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 4.2 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Golęczewo. (17,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:05
17.05.2017 613 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 5 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Suchy Las. (17,17 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:05
17.05.2017 592 Pobierz plik
ZałącznikPrzedsięwzięcie prywatne w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Suchy Las na lata 2017-2025. (15,52 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 12:51
17.05.2017 600 Pobierz plik
ZałącznikRaport z drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025. (46,64 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/07/2017 08:03
17.07.2017 674 Pobierz plik
ZałącznikInformacja po konsultacjach społecznych (12,18 kB)
Ostatnia modyfikacja: 22/05/2018 13:43
22.05.2018 513 Pobierz plik
ZałącznikWójt Gminy Suchy Las informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2 (120,06 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/05/2018 13:58
29.05.2018 524 Pobierz plik
ZałącznikWójt Gminy Suchy Las informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2 (2,72 MB)
Ostatnia modyfikacja: 29/05/2018 14:00
29.05.2018 5433 Pobierz plik
ZałącznikStrategia Rozwoju Gminy Suchy Las - konsultacje (977,08 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/10/2021 12:17
29.10.2021 182 Pobierz plik
ZałącznikWójt Gminy Suchy Las informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2 (1,94 MB)
Ostatnia modyfikacja: 29/05/2018 14:00
29.05.2018 1007 Pobierz plik
ZałącznikStrategia Rozwoju Gminy Suchy Las - konsultacje (15,48 MB)
Ostatnia modyfikacja: 29/10/2021 12:16
29.10.2021 177 Pobierz plik
ZałącznikStrategia rozwoju gminy Suchy Las na lata 2022- 2030 - projekt (11,23 MB)
Ostatnia modyfikacja: 11/05/2022 12:40
11.05.2022 101 Pobierz plik
ZałącznikPrognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022 – 2030 (2,09 MB)
Ostatnia modyfikacja: 11/05/2022 12:40
11.05.2022 92 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Kamila Ślęzak
  • Autor wpisu: Joanna Urbaniak
  • Data dodania: 23/10/2014 13:16
  • Autor ostatniej modyfikacji: Agata Lankiewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 27/01/2023 15:47
  • Liczba odsłon: 46791
  • Ilość załączników: 61
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)