Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 13384015
ostatnia aktualizacja: 07.06.2023 13:17

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

STANOWISKA I PRACOWNICY

Kierownik Wydziału

Agnieszka Serafin

pok. nr 108

tel. 61-8926-291

Zastępca Kierownika Wydziału

Tomasz Lisowski

pok. nr 108

tel. 61-8926-265

stanowiska ds. nieruchomości i planowania przestrzennego

Katarzyna Rajmann-Trelka 

pok. nr 107

tel. 61-8926-257

Joanna Łukasik 

pok. nr 116

tel. 61-8926-267

Katarzyna Zawistowska

pok. nr 107

tel. 61-8926-296

Robert Nowakowski

pok. nr 3A (budynek ul.Szkolna 7, wejście od ul.Szkolnej)

tel. 61-8926-547

Sławomir Aptacy 

pok. nr 3A (budynek ul.Szkolna 7, wejście od ul.Szkolnej)

tel. 61-8926-281

Weronika Kowalska

pok.116

tel.61-8926-518

Barbara Rybarczyk (w zastępstwie za Katarzynę Schlegel-Kołodziejczak)

pok. 109

tel. 61-8926-504

Agata Lankiewicz

pok. 109

tel. 61-8926-509

Paweł Zieliński (w zastępstwie za Darię Tomaszewską)

pok. nr 109

tel. 61-8926-509

 

ZADANIA WYDZIAŁU

1) nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,

2) prowadzenie spraw związanych z przetargowym i bezprzetargowym zbyciem nieruchomości, w tym organizacja i obsługa przetargów,

3) oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użyczenie, najem i dzierżawę,

4) najem, dzierżawa i użyczanie nieruchomości przez Gminę, w tym na cele jednostek pomocniczych,

5) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

6) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

7) komunalizacja nieruchomości z mocy prawa i na wniosek Gminy,

8) przygotowywanie wniosków o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne,

9) odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy,

10) ustanawianie służebności i prawa użytkowania nieruchomości,

11) wykonywanie prawa pierwokupu,

12) zasiedzenie nieruchomości,

13) prowadzenie ewidencji nieruchomości należących do zasobu gminnego,

14) przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,

15) ujawnianie na rzecz Gminy praw do nieruchomości,

16) prowadzenie spraw podziałów i rozgraniczania nieruchomości,

17) ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału lub na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

18) ustalanie jednorazowej opłaty planistycznej od zmiany wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

19) naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,

20) ochrona gruntów rolnych i leśnych w zakresie opłat za wyłączenie z produkcji,

21) rozliczanie opłat za korzystanie z nieruchomości - bez względu na tytuł prawny do nieruchomości - na cele Gminy (czynsze, media, prace remontowe itp.),

22) gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym oraz lokali użytkowych (z wyłączeniem budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 13 i remiz),

23) rozliczanie opłat i należności z tytułu posiadanych przez Gminę udziałów w nieruchomościach wspólnych wspólnot mieszkaniowych (m.in. koszty utrzymania, zarządu, mediów) oraz współpraca z tymi wspólnotami,

24) współpraca z wyznaczonym zarządcą (administratorem) gminnego zasobu mieszkaniowego i lokali użytkowych (m.in. zawieranie koniecznych umów i ich rozliczanie, współuczestniczenie w tworzeniu planu prac remontowych, rozliczanie opłat z tytułu dostarczania mediów),

25) współpraca z Komisją Mieszkaniową oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Lesie w zakresie oddawania w najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym lokali socjalnych,

26) prowadzenie spraw z zakresu dostarczania przez Gminę lokali socjalnych,

27) prowadzenie spraw odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali mieszkalnych przez Gminę,

28) prowadzenie rejestrów i ewidencji nieruchomości gminnych i wykorzystywanych przez Gminę – z podziałem na poszczególne tryby zagospodarowania,

29) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem dokumentacji geodezyjnej na potrzeby gospodarki nieruchomościami,

30) prowadzenie spraw związanych z wyceną nieruchomości oraz opiniami i ekspertyzami z zakresu działalności Wydziału,

31) nadzór nad prowadzeniem świetlic wiejskich i osiedlowych oraz domu osiedlowego w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjno-gospodarczych,

32) opracowywanie strategii, planów i programów, za które Gmina jest odpowiedzialna, w zakresie działalności Wydziału,

33) łowiectwo, gospodarka leśna, szkody łowieckie,

34) kształtowanie ładu przestrzennego Gminy,

35) przygotowanie i aktualizacja  materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  gminy,  strategii rozwoju gminy oraz planów społeczno – gospodarczych,

36) wykonywanie analiz  dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowywania materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustalenia niezbędnego zakresu prac planistycznych,

37) opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

38) przygotowanie  i przeprowadzanie procedur uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy,

39) współpraca z projektantami planów oraz instytucjami, służąca sprawnemu przebiegowi procesów planistycznych,

40) współdziałanie z gminną komisją  urbanistyczno – architektoniczną,

41) współdziałanie z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli w zakresie organizacji zebrań dotyczących planów miejscowych,

42) opracowanie koncepcji i kompleksowych programów modernizacyjnych w zakresie infrastruktury technicznej oraz terenów zielonych,

43) optymalne przygotowanie procesów scaleń, podziałów i organizacji korzystnych dla Gminy rozwiązań ekonomicznych – na etapie przygotowania planów do uchwalenia,

44) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę

Załączniki

ZałącznikWniosek o odszkodowanie (186,88 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/01/2020 13:32
08.01.2020 495 Pobierz plik
Załącznikwniosek o rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej z tytułu budowy infrastruktury technicznej (188,42 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/01/2020 13:34
08.01.2020 521 Pobierz plik
Załącznikwniosek o rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (185,34 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/01/2020 13:34
08.01.2020 499 Pobierz plik
Załącznikwniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości (186,88 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/01/2020 13:35
08.01.2020 532 Pobierz plik
Załącznikwniosek o zmianę decyzji i rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej z tytułu budowy infrastruktury technicznej (185,86 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/01/2020 13:37
08.01.2020 531 Pobierz plik
Załącznikwniosek o zmianę decyzji i rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (185,34 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/01/2020 13:39
08.01.2020 470 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie (19,43 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/01/2020 13:40
08.01.2020 491 Pobierz plik
Załącznikwniosek o ustanowienie służebności przesyłu (212,99 kB)
Ostatnia modyfikacja: 26/08/2020 15:30
26.08.2020 443 Pobierz plik
Załącznikwniosek o ustanowienie służebności gruntowej (209,92 kB)
Ostatnia modyfikacja: 26/08/2020 15:30
26.08.2020 484 Pobierz plik
Załącznikuwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (197,12 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/12/2022 09:44
15.12.2022 44 Pobierz plik
Załącznikuwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las (198,14 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/12/2022 09:45
15.12.2022 39 Pobierz plik
Załącznikwniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (198,14 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/12/2022 09:45
15.12.2022 42 Pobierz plik
Załącznikwniosek do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las (198,66 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/12/2022 09:45
15.12.2022 39 Pobierz plik
Załącznikwniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (202,75 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/12/2022 09:45
15.12.2022 41 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
  • Autor wpisu: Wójt Gminy Suchy Las
  • Data dodania: 01/01/1970 01:00
  • Autor ostatniej modyfikacji: Kamila Jankowiak
  • Data ostatniej modyfikacji: 27/04/2023 09:11
  • Liczba odsłon: 22084
  • Ilość załączników: 16
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00