Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 6054506
ostatnia aktualizacja: 25.09.2020 10:22

Gospodarka odpadami w Gminie Suchy Las - informacje ogólne

Od dnia 1 stycznia 2014r. Gmina Suchy Las samodzielnie organizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 j.t.)

UCHWAŁA NR XXXIX/395/13 RADY GMINY SUCHY LAS

UCHWAŁA NR XX/220/16 RADY GMINY SUCHY LAS

UCHWAŁA NR XX/221/16 RADY GMINY SUCHY LAS

UCHWAŁA NR XXXIX/398/13 RADY GMINY SUCHY LAS

UCHWAŁA NR XX/219/16 RADY GMINY SUCHY LAS

UCHWAŁA NR XX/218/16 RADY GMINY SUCHY LAS

 

Zasady zagospodarowania odpadami na terenie Gminy Suchy Las:
1. Systemem objęte są nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. zamieszkałe).
2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są we własnym zakresie podpisać umowę z wybranym przez siebie (ale znajdującym się w rejestrze działalności regulowanej dla terenu naszej gminy) podmiotem na odbiór odpadów komunalnych.
3. Gmina wybiera firmę, która w imieniu Gminy zajmować się będzie odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.
4. Wybrana firma dostarczy do każdej nieruchomości zamieszkałej pojemniki na odpady zmieszane, zajmie się też dystrybucją worków do selektywnej zbiórki odpadów.
5. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia deklaracji na specjalnym formularzu, którego wzór uchwaliła Rada Gminy Suchy Las.
6. Oprócz wpisania danych identyfikacyjnych składającego i jego nieruchomości – na formularzu deklaracji dokonuje się wyliczenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami.
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
8. Stawka opłaty miesięcznej wynosi obecnie 15 zł od osoby na miesiąc – w przypadku, gdy odpady na terenie nieruchomości zbierane i oddawane będą w sposób selektywny. Natomiast w przypadku rodzin wielodzietnych po złożeniu odpowiedniego oświadczenia 13 zł od osoby.
9. W przypadku, gdy mieszkaniec nie będzie prowadzić segregacji odpadów – stawka miesięczna od osoby wynosi 30 zł. 
10. W przypadku, gdy na nieruchomości prowadzone jest kompostowanie odpadów zielonych w kompostowniku – do deklaracji dołącza się oświadczenie o posiadaniu kompostownika (kompostownik może być prowadzony jedynie w przypadku gdy powierzchnia terenów zielonych przekracza 100 m2) .
11. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Suchy Las wypełnioną deklaracje, wraz z ewentualnymi załącznikami, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
12. Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się co dwa miesiące (do końca lutego, do końca kwietnia itd.) na wskazany, indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Suchy Las.
13. Informacja o indywidualnym numerze rachunku dedykowanego wpłatom za gospodarowanie odpadami zostanie wysłana do składającego deklarację niezwłocznie po wprowadzeniu deklaracji do systemu teleinformatycznego.
14. W zamian za opłatę z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą:
     – odpady zmieszane,
     – odpady zbierane selektywnie: papier, szkło białe, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne i metale, opakowania wielomateriałowe (tzn. kartony po sokach i mleku), odpady bio, zgodnie z harmonogramem wywozu.
17. Raz w roku (w wyznaczonym terminie) odbierane będą z nieruchomości również odpady wielkogabarytowe.

18. W ramach opłaty stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK przy oczyszczalni ścieków w Chludowie, ul. Golęczewska, tel. 691 150 250) od osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty przyjmie wymienione poniżej rodzaje odpadów, pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
    - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
    - zużyte baterie i akumulatory;
    - meble i inne odpady wielkogabarytowe;
    - odpady zielone (tylko z nieruchomości, na których łączna powierzchnia terenów zielonych nie przekracza 1000 m2);
    - przeterminowane leki;
    - chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach;
    - papier i tekturę;
    - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (za wyjątkiem szyb);
    - tworzywa sztuczne; metale; opakowania wielomateriałowe;
    - odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko niezanieczyszczony gruz ceglany i/lub betonowy) – do 1 tony z jednej nieruchomości w danym roku kalendarzowym;
    - zużyte opony – pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – maksymalnie do 8 sztuk z jednej nieruchomości w danym roku kalendarzowym.
19. Warunkiem przyjęcia ww. odpadów jest dostarczenie ich we własnym zakresie do PSZOKa w godzinach jego funkcjonowania.
20. Dwa razy do roku odpady można dostarczyć do mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, które przyjmą mały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, taki jak lokówki, suszarki, odkurzacze itp. z wyłączeniem pralek, lodówek, zmywarek itp.

 

Pozostałe informacje z zakresu gospodarki odpadami prezentujemy w załącznikach. 

Załączniki

Załącznikpodmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych (116,20 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:47
09.09.2015 766 Pobierz plik
ZałącznikPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) (15,01 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/02/2016 12:43
09.02.2016 540 Pobierz plik
ZałącznikRegulamin PSZOK (510,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/02/2016 12:49
09.02.2016 503 Pobierz plik
ZałącznikZapotrzebowanie na pojemnik - odpady zielone (17,59 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/02/2016 12:51
09.02.2016 686 Pobierz plik
Załącznikuchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (1,44 MB)
Ostatnia modyfikacja: 14/07/2016 10:02
14.07.2016 571 Pobierz plik
Załącznikuchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (327,30 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/07/2016 10:03
14.07.2016 548 Pobierz plik
ZałącznikOsiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania (16,10 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/07/2016 10:27
14.07.2016 424 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie dot. częściowego zwolnienia z opłaty za odpady rodziny wielodzietnej (18,82 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/12/2016 12:53
30.12.2016 450 Pobierz plik
Załącznikmiejsca zagospodarowania odpadów (12,67 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/08/2020 10:46
07.08.2020 41 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Kamila Ślęzak
  • Autor wpisu: Wiesław Orczewski
  • Data dodania: 14/05/2015 13:30
  • Autor ostatniej modyfikacji: Andrzej Adamski
  • Data ostatniej modyfikacji: 07/08/2020 10:46
  • Liczba odsłon: 20648
  • Ilość załączników: 14
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00