Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 2702765
ostatnia aktualizacja: 23.02.2018 11:38

Wybory ławników

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU

 ŁAWNIKÓW, NA KADENCJĘ 2016 – 2019

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 r. czteroletniej kadencji ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Rady Gminy Suchy Las o przeprowadzenie procedury wyboru ławników:

- do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu – 2 ławników

- do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – 3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

- do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 3 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)   jest nieskazitelnego charakteru;

3)   ukończył 30 lat;

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)   nie przekroczył 70 lat;

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. 

Ławnikami nie mogą być:

1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)   duchowni;

7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)   funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)   radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa dnia 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów na ławników jest niedopuszczalne. 

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, zawierającej podpisy osób zgłaszających kandydata. 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. 

Wybór ławników przez Radę Gminy Suchy Las zaplanowany jest na dzień 29 października 2015 r.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można  odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13 pok. 118 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Sekretarz Gminy Joanna Nowak tel. 61 8926 288.

  

Załączniki

ZałącznikKarta zgłoszenia kandydata na ławnika (154,47 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:50
09.09.2015 393 Pobierz plik
ZałącznikOświadczenie kandydata na ławnika (65,02 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:50
09.09.2015 386 Pobierz plik
ZałącznikLista osób zgłaszających kandydata na ławnika (66,84 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:50
09.09.2015 405 Pobierz plik
ZałącznikKomunikat Wójta Gminy Suchy Las. (314,10 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:50
09.09.2015 399 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Barbara Pawłowska
  • Autor wpisu: Joanna Nowak
  • Data dodania: 11/06/2015 12:07
  • Autor ostatniej modyfikacji: Dorota Majchrzak
  • Data ostatniej modyfikacji: 25/06/2015 11:14
  • Liczba odsłon: 5667
  • Ilość załączników: 4
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00