Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 11376464
ostatnia aktualizacja: 26.09.2022 15:16

Konsultacje społeczne

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Suchy Las

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

Wójt Gminy Suchy Las

z a w i a d a m i a

o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii rozwoju gminy Suchy Las na lata 2022 – 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego dokumentu.  Proces konsultacji społecznych prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisk i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Dokument poddany konsultacjom dostępny jest:

• w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suchy Las,

• w wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las –  budynek B, ul. Szkolna 7 w Suchym Lesie.

Data rozpoczęcia konsultacji: 11 maja 2022 r.

Data zakończenia konsultacji: 2 czerwca 2022 r.

Uwagi do projektu konsultowanych dokumentów można składać w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 2 czerwca 2022 r. na adres:

- e-mail: promocja@suchylas.pl,

- pocztowy lub w Biurze Obsługi Interesantów: 
Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las.

Przedmiotowe konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag zainteresowanych podmiotów prawnych i osób fizycznych w sprawie poddanej konsultacjom.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Suchy Las.

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu
Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.
podstawa prawna: art. 6  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (tekst jednolity: Dz.U.2021.1057 t.j.),

 

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las trwały od 29 października do 6 grudnia 2021 r.  Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu umieszczono:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Suchy Las www.suchylas.pl, w zakładce Samorząd Gminny – Strategia Rozwoju https://www.suchylas.pl/category/strategia-rozwoju/

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las bip.suchylas.pl

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Suchym Lesie.

Ponadto skierowano pisma do gmin ościennych oraz związków, w których uczestniczą.

Lista adresatów: Gmina Czerwonak, Miasto i Gmina Murowana Goślina, Miasto i Gmina Oborniki, Gmina Rokietnica, Związek Międzygminny GOAP, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
ZM "Schronisko dla zwierząt", "Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny".

Wniosek o zaopiniowanie projektu Strategii skierowano również do Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W toku przeprowadzonych konsultacji zorganizowano również otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 26 listopada 2021 r., realizowane stacjonarnie i drogą on-line. Do udziału w konsultacjach zaproszono m. in. radnych gminy Suchy Las oraz przedstawicieli Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza.

W wyniku konsultacji wpłynęło 25 uwag od 6 podmiotów. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wydał pozytywną opinię dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata
2022-2030.

Uwagi do projektu Strategii wraz z odpowiedzią podmiotu przygotowującego projekt stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. Wszelkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostały rozpatrzone i zostaną wykorzystane przy opracowaniu końcowego projektu Strategii. Ostateczne redakcyjne ujęcie i treść zmian będzie uzależniona od ogólnego kontekstu i zmian w całości dokumentu.

Informacja o sprawozdaniu umieszczona zostaje w sposób zwyczajowy, analogicznie do informacji o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las oraz w prasie lokalnej.

 

 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Suchy Las zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.

Na podstawie Uchwały nr XXXI/345/21 Rady Gminy Suchy Las w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030, w tym trybu jej konsultacji, w związku art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Wójt Gminy Suchy Las informuje o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.

1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców, instytucji społecznych oraz podmiotów gospodarczych odnośnie propozycji kierunków rozwoju gminy Suchy Las oraz przyjmowanie uwag, dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.
Konsultacjami objęty jest obszar całej gminy.

2. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 29 października 2021 r. do 6 grudnia 2021 r.
Sposoby opiniowania dokumentu Strategii:

2.1  Uwagi można zgłaszać:
- drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@suchylas.pl,
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las (decyduje data wpływu).

2.2 Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 17:00 w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie, ul. Szkolna 16.
Z uwagi na stan epidemii spotkanie odbędzie się w również w formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM. 

3. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030 dostępny będzie od dnia rozpoczęcia konsultacji w następujących lokalizacjach:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Suchy Las www.suchylas.pl, w zakładce samorząd gminny – Strategia Rozwoju www.suchylas.pl/category/strategia-rozwoju
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las bip.suchylas.pl.

4. Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg wraz z ustosunkowaniem się do zgłoszonych uwag.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030 - PDF

Projekty Strategii również w załącznikach. 

 

Wójt Gminy Suchy Las informuje, że w styczniu 2021 r. odbędą się warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021-2030.

Z uwagi na stan epidemii spotkania odbędą się w formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM. Konsultacje obejmą teren gminy Suchy Las w podziale na cztery obszary:


• 12 stycznia 2021 r. (wtorek) godz. 17:00 – dla jednostek pomocniczych: Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo
Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93178635083?pwd=bHVveDJlRWZIVVFFL2I0YW5SODRYZz09

Meeting ID: 931 7863 5083

Passcode: 238606


• 14 stycznia 2021 r. (czwartek) godz. 17:00 – dla Biedruska
Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99233545594?pwd=V2lqS0Y3dk5LVE1BMnhPSDFhRzBBUT09

Meeting ID: 992 3354 5594

Passcode: 898556


• 19 stycznia 2021 r. (wtorek) godz. 17:00 – dla jednostek pomocniczych: Suchy Las i Suchy Las Wchód

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94626184410?pwd=ZFA3UHFoVWJicHVoblBoVG8yU3pydz09

Meeting ID: 946 2618 4410

Passcode: 784202


• 21 stycznia 2021 r. (czwartek) godz. 17:00 – dla jednostek pomocniczych: Jelonek, Osiedle Grzybowe, Złotkowo, Złotniki Osiedle, Złotniki Wieś.
Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97091866762?pwd=ZCsxSVNiSUgyR2xCdmoxWlhsYW82dz09

Meeting ID: 970 9186 6762

Passcode: 880099

Załączniki

Załącznikkonsultacje społeczne dot. projektu dokumentu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (122,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 18/08/2022 14:08
18.08.2022 25 Pobierz plik
ZałącznikProgram ochrony środowiska dla gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030 - projekt (1,84 MB)
Ostatnia modyfikacja: 18/08/2022 14:21
18.08.2022 28 Pobierz plik
ZałącznikPrognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do 2030 roku - projekt (419,89 kB)
Ostatnia modyfikacja: 18/08/2022 14:21
18.08.2022 20 Pobierz plik
ZałącznikProjekt Strategii po konsultacjach (11,23 MB)
Ostatnia modyfikacja: 28/01/2022 12:12
28.01.2022 125 Pobierz plik
ZałącznikSprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji (1,04 MB)
Ostatnia modyfikacja: 28/01/2022 12:10
28.01.2022 123 Pobierz plik
ZałącznikUwagi do projektu Strategii (41,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 28/01/2022 12:09
28.01.2022 118 Pobierz plik
ZałącznikProtokół z głosowania - zebranie konsultacyjne mieszkańców Gminy Suchy Las w dniu 28.10.20. (65,83 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2020 13:40
29.09.2020 330 Pobierz plik
ZałącznikZasady zebrania konsultacyjnego (193,36 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2020 14:25
31.08.2020 344 Pobierz plik
ZałącznikZłotniki-studium (169,34 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2020 14:25
31.08.2020 332 Pobierz plik
ZałącznikUchwała nr XLV / 500 / 18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (119,86 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2018 14:55
31.08.2018 490 Pobierz plik
ZałącznikInformacja o naborze członków do komitetu ds. rewitalizacji (323,42 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2018 14:55
31.08.2018 456 Pobierz plik
ZałącznikNabór członków do Komitetu Rewitalizacji (1,42 MB)
Ostatnia modyfikacja: 25/07/2018 14:20
25.07.2018 494 Pobierz plik
ZałącznikDeklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji (16,41 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2018 14:55
31.08.2018 453 Pobierz plik
ZałącznikDeklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji (16,39 kB)
Ostatnia modyfikacja: 25/07/2018 14:18
25.07.2018 476 Pobierz plik
ZałącznikInformacja o opracowaniu Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem_ Urząd Marszałkowski (590,31 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/07/2018 10:20
17.07.2018 576 Pobierz plik
ZałącznikKonsultacje mieszkańców osiedla Suchy Las i osiedla Suchy Las – Wschód dotyczące propozycji przyszłego zagospodarowania terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Leśną, Strażacką i Bogusławskiego w Suchym Lesie, (50,18 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/05/2018 16:59
07.05.2018 547 Pobierz plik
ZałącznikObwieszczenie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (200,52 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/05/2018 15:52
07.05.2018 478 Pobierz plik
ZałącznikProjekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. (109,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 20/04/2018 13:13
20.04.2018 489 Pobierz plik
ZałącznikObwieszczenie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. (76,89 kB)
Ostatnia modyfikacja: 12/04/2018 13:51
12.04.2018 469 Pobierz plik
ZałącznikObwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 (96,64 kB)
Ostatnia modyfikacja: 22/06/2017 14:58
22.06.2017 575 Pobierz plik
ZałącznikProjekt - ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SUCHY LAS z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (350,44 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/09/2016 14:47
05.09.2016 698 Pobierz plik
ZałącznikProjekt - WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SUCHY LAS z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018 (348,98 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/09/2016 14:49
05.09.2016 604 Pobierz plik
ZałącznikProjekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 wraz z załącznikiem. (2,85 MB)
Ostatnia modyfikacja: 12/11/2015 09:59
12.11.2015 959 Pobierz plik
ZałącznikProjekt uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018 wraz z załącznikiem. (2,61 MB)
Ostatnia modyfikacja: 12/11/2015 09:59
12.11.2015 910 Pobierz plik
ZałącznikZawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań na temat opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (435,17 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 13:28
07.10.2016 701 Pobierz plik
ZałącznikFormularz uwag do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 (506,84 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:15
07.10.2016 607 Pobierz plik
ZałącznikPrognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (4,62 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:35
07.10.2016 873 Pobierz plik
ZałącznikPlan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (8,69 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:40
07.10.2016 1204 Pobierz plik
ZałącznikKarty projektu (3,68 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:40
07.10.2016 811 Pobierz plik
ZałącznikWzór ankiety monitoringowej (421,66 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:40
07.10.2016 660 Pobierz plik
ZałącznikWzory formularzy ankietowych (1,85 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:40
07.10.2016 819 Pobierz plik
ZałącznikObwieszczenie o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Suchy Las w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Suchy Las (377,24 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/02/2017 15:04
06.02.2017 686 Pobierz plik
ZałącznikInformujemy, że 17 marca br. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Suchy Las. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych - w załączeniu. (838,78 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/03/2017 11:24
30.03.2017 623 Pobierz plik
ZałącznikOGŁOSZENIE Wójta Gminy Suchy Las o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025. (452,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/05/2017 14:06
09.05.2017 558 Pobierz plik
ZałącznikObwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 (96,63 kB)
Ostatnia modyfikacja: 19/06/2017 13:55
19.06.2017 533 Pobierz plik
ZałącznikFormularz konsultacyjny. (15,31 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 12:57
17.05.2017 545 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 1.1 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Chludowo. (17,11 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:02
17.05.2017 565 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 1.2 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Chludowo. (17,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:03
17.05.2017 562 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 1.3 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Chludowo. (16,99 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:03
17.05.2017 543 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 3.1 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Biedrusko. (17,01 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:04
17.05.2017 551 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 3.2 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Biedrusko. (17,10 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:04
17.05.2017 567 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 4.1 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Golęczewo. (17,11 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:04
17.05.2017 538 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 4.2 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Golęczewo. (17,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:05
17.05.2017 571 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 5 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Suchy Las. (17,17 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:05
17.05.2017 559 Pobierz plik
ZałącznikPrzedsięwzięcie prywatne w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Suchy Las na lata 2017-2025. (15,52 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 12:51
17.05.2017 563 Pobierz plik
ZałącznikRaport z drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025. (46,64 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/07/2017 08:03
17.07.2017 641 Pobierz plik
ZałącznikInformacja po konsultacjach społecznych (12,18 kB)
Ostatnia modyfikacja: 22/05/2018 13:43
22.05.2018 478 Pobierz plik
ZałącznikWójt Gminy Suchy Las informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2 (120,06 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/05/2018 13:58
29.05.2018 489 Pobierz plik
ZałącznikWójt Gminy Suchy Las informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2 (2,72 MB)
Ostatnia modyfikacja: 29/05/2018 14:00
29.05.2018 5311 Pobierz plik
ZałącznikStrategia Rozwoju Gminy Suchy Las - konsultacje (977,08 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/10/2021 12:17
29.10.2021 136 Pobierz plik
ZałącznikWójt Gminy Suchy Las informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2 (1,94 MB)
Ostatnia modyfikacja: 29/05/2018 14:00
29.05.2018 939 Pobierz plik
ZałącznikStrategia Rozwoju Gminy Suchy Las - konsultacje (15,48 MB)
Ostatnia modyfikacja: 29/10/2021 12:16
29.10.2021 140 Pobierz plik
ZałącznikStrategia rozwoju gminy Suchy Las na lata 2022- 2030 - projekt (11,23 MB)
Ostatnia modyfikacja: 11/05/2022 12:40
11.05.2022 66 Pobierz plik
ZałącznikPrognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022 – 2030 (2,09 MB)
Ostatnia modyfikacja: 11/05/2022 12:40
11.05.2022 60 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Kamila Ślęzak
  • Autor wpisu: Joanna Urbaniak
  • Data dodania: 23/10/2014 13:16
  • Autor ostatniej modyfikacji: Danuta Kałążna
  • Data ostatniej modyfikacji: 18/08/2022 14:21
  • Liczba odsłon: 44171
  • Ilość załączników: 60
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)