Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 16641493
ostatnia aktualizacja: 12.06.2024 12:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Las o piątym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej

Zarządzenie nr 185/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego po raz piąty do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek - rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej dostępne jest pod poniższym linkiem:

https://bip.suchylas.pl/zarzadzenie/1875/185-2023/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona stacjonarnie (w sali konferencyjnej Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las) oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość (przy użyciu platformy Microsoft Teams).

Poniżej zamieszczamy dane niezbędne do zalogowania się na dyskusję.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 18 września 2023 r. o godz. 16:00

Przy logowaniu się do platformy Microsoft Teams prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, co usprawni przeprowadzenie dyskusji i umożliwi sporządzenie protokołu.

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzeniu protokołu z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji. Nagranie będzie przechowywane do czasu sporządzenia protokołu z dyskusji jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W taim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofony i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma Microsoft Teams).

Pliki do pobraia znajdują się poniżej. 

-------------------------------------------------------------------------------


Suchy Las, 6 września 2023 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUCHY LAS

 o piątym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia

3 października 2008 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Suchy Las Nr V/67/19 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej

zawiadamiam o piątym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 września 2023 r. do 5 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las: https://bip.suchylas.pl/ogloszenia/45/planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne-obwieszczenia-npp/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 września 2023 r., o godz. 16:00, w sali konferencyjnej Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las. Dyskusja publiczna przeprowadzona zostanie również za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej oraz o możliwości i sposobie udziału w dyskusji za pomocą środków porozumiewania się na odległość, można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8926 509, w godzinach pracy Urzędu. Godziny pracy Urzędu podane są także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Suchy Las: http://bip.suchylas.pl/

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wyłożoną do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las: osobiście w godzinach pracy Urzędu, telefonicznie, mailowo i przez skrytkę ePUAP.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. osoby prawne i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na następujące dane kontaktowe: e-mail: ug@suchylas.pl; adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /k4nd546jr2/SkrytkaESP

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej przedstawionego planu w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ww. uwagi powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suchy Las.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

                                                                                         

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,

dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Suchy Las

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las, e-mail: ug@suchylas.pl; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod_suchylas@rodo.pl; lub pisemnie pod adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury planistycznej, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. wieczyście. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

     a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

     b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

     c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

     d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.

9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załączniki

ZałącznikObwieszczenie (117,80 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/09/2023 13:20
05.09.2023 99 Pobierz plik
ZałącznikInformacja dotycząca ochrony danych osobowych (117,16 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/09/2023 13:20
05.09.2023 69 Pobierz plik
ZałącznikProjekt uchwały (210,61 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/09/2023 08:03
14.09.2023 92 Pobierz plik
ZałącznikProjekt uchwały - część graficzna (4,79 MB)
Ostatnia modyfikacja: 14/09/2023 08:03
14.09.2023 126 Pobierz plik
ZałącznikPrognoza oddziaływania na środowisko (2,33 MB)
Ostatnia modyfikacja: 14/09/2023 08:03
14.09.2023 70 Pobierz plik
ZałącznikUzasadnienie do uchwały (111,83 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/09/2023 08:03
14.09.2023 70 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Agata Lankiewicz
  • Autor wpisu: Wójt Gminy Suchy Las
  • Data dodania: 20/11/2023 14:36
  • Autor ostatniej modyfikacji: Agata Lankiewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 20/11/2023 14:36
  • Kategoria: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Obwieszczenia NPP
  • Liczba odsłon: 741
  • Ilość załączników: 6
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00