Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 16957300
ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 11:06

Konsultacje społeczne

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PROJEKTU ZMIANY STUDIUM W ZAKRESIE DOT. ZMIANY ZAPISÓW KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH STRONY

 

Suchy Las, dnia 26 kwietnia 2023 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Suchy Las

o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las w zakresie dotyczącym zmiany zapisów kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie zarządzenia nr 61/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las w zakresie dotyczącym zmiany zapisów kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwały nr XXXI/347/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las,

 

zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las w zakresie dotyczącym zmiany zapisów kierunków zagospodarowania przestrzennego, wyrażonych w projekcie załącznika nr 2 do projektu uchwały – część tekstowa oraz w projekcie załącznika nr 2A do projektu uchwały – część graficzna.


Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców oraz pozostałych zainteresowanych w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las w zakresie dotyczącym zmiany zapisów kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W konsultacjach społecznych uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy gminy Suchy Las, organizacje pozarządowe, inwestorzy i przedstawiciele innych podmiotów realizujących swoje zadania na terenie gminy Suchy Las oraz pozostali zainteresowani.

Konsultacje społeczne trwać będą od dnia 10 maja 2023 r. do dnia 24 maja 2023 r.

Konsultacje społeczne odbywać się będą w punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy Suchy Las, przy ul. Szkolnej 13 w Suchym Lesie. Opinie, propozycje i uwagi w ramach konsultacji społecznych zbierane będą również w formie wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.npp@suchylas.pl, pism dostarczonych do siedziby Urzędu Gminy Suchy Las, bądź przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się jedno spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentowany zostanie projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las w zakresie dotyczącym zmiany zapisów kierunków zagospodarowania przestrzennego. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. o godzinie 17:00 w sali widowiskowej –Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, przy ul. Szkolnej 16 w Suchym Lesie.

Projekt części tekstowej i graficznej kierunków zagospodarowania przestrzennego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las w zakładce planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Obwieszczenia - zmiana Studium. Projekt będzie dostępny do pobrania przez cały okres trwania konsultacji.

Konsultacje społeczne stanowią dodatkowy etap niebędący częścią formalnej procedury planistycznej wynikającej z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zatem opinie, propozycje i uwagi uczestników zebrane podczas konsultacji społecznych, nie będą podlegały formalnemu rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Suchy Las, a zostaną poddane analizie przez zespół projektowy, sporządzający zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las w zakresie dotyczącym zmiany zapisów kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Opinie, propozycje i uwagi powinny zawierać nazwisko i imię oraz adres lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych jest zgodny z uchwałą nr XXXI/347/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las.

 

Wójt Gminy Suchy Las

Grzegorz Wojtera

Ogłoszenie również do pobrania w załącznikach strony.  

LINK DO PROJEKTU
Protokół z przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych – Złotkowo - kliknij link

Dokument również do pobrania w załącznikach strony.  

OGŁOSZENIE

 o poszerzeniu zakresu oraz wydłużeniu terminu I etapu konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”

 Na podstawie zarządzenia nr 31/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniającego zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Las z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”, zawiadamiam o wydłużeniu terminu I etapu konsultacji społecznych, które trwać będą od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 21 lutego 2023 r.

 

Konsultacje społeczne odbywać się będą w punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy Suchy Las, przy ul. Szkolnej 7 w Suchym Lesie. Opinie, propozycje i uwagi  w ramach konsultacji społecznych zbierane będą również w formie wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.npp@suchylas.pl, pism dostarczonych do siedziby Urzędu Gminy Suchy Las, bądź przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, a także poprzez badanie ankietowe przeprowadzone w formie tradycyjnej oraz z wykorzystaniem Internetu.

Formularze ankiet będą dostępne w punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy Suchy Las, przy ul. Szkolnej 7 w Suchym Lesie oraz na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

OGŁOSZENIE

 o przystąpieniu do przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”.

Na podstawie zarządzenia nr 22/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”, zarządzenia nr 23/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniającego Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Las z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo” oraz uchwały nr XXXI/347/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las, zawiadamiam o rozpoczęciu I etapu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo” – uchwała Rady Gminy Suchy Las Nr XIII/151/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Głównym celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców w sprawie zagospodarowania terenów w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo” oraz zebranie wniosków interesariuszy do planu miejscowego, dotyczących najbardziej akceptowalnych społecznie rozwiązań urbanistycznych i komunikacyjnych wskazanego terenu.

W konsultacjach społecznych uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Suchy Las, organizacje pozarządowe oraz inwestorzy i przedstawiciele innych podmiotów realizujących swoje zadania na danym terenie.

Konsultacje społeczne trwać będą od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 17 lutego 2023 r.

Konsultacje społeczne odbywać się będą w punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy Suchy Las, przy ul. Szkolnej 7 w Suchym Lesie. Opinie, propozycje i uwagi w ramach konsultacji społecznych zbierane będą również w formie wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.npp@suchylas.pl, pism dostarczonych do siedziby Urzędu Gminy Suchy Las, bądź przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las.

Opinie, propozycje i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych jest zgodny z uchwałą nr XXXI/347/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las.

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Suchy Las na lata 2022- 2037

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Suchy Las na lata 2022- 2037 w dniach od 20.10.2022 r. do 09.11.2022 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:

https://bip.suchylas.pl/konsultacje-spoleczne

Wszyscy mieszkańcy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Suchy Las lub drogą poczty elektronicznej na adres ug@suchylas.pl do dnia 09.11.2022 r.

 

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Suchy Las

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

Wójt Gminy Suchy Las

z a w i a d a m i a

o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii rozwoju gminy Suchy Las na lata 2022 – 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego dokumentu.  Proces konsultacji społecznych prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisk i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Dokument poddany konsultacjom dostępny jest:

• w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suchy Las,

• w wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las –  budynek B, ul. Szkolna 7 w Suchym Lesie.

Data rozpoczęcia konsultacji: 11 maja 2022 r.

Data zakończenia konsultacji: 2 czerwca 2022 r.

Uwagi do projektu konsultowanych dokumentów można składać w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 2 czerwca 2022 r. na adres:

- e-mail: promocja@suchylas.pl,

- pocztowy lub w Biurze Obsługi Interesantów: 
Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las.

Przedmiotowe konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag zainteresowanych podmiotów prawnych i osób fizycznych w sprawie poddanej konsultacjom.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Suchy Las.

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu
Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.
podstawa prawna: art. 6  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (tekst jednolity: Dz.U.2021.1057 t.j.),

 

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las trwały od 29 października do 6 grudnia 2021 r.  Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu umieszczono:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Suchy Las www.suchylas.pl, w zakładce Samorząd Gminny – Strategia Rozwoju https://www.suchylas.pl/category/strategia-rozwoju/

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las bip.suchylas.pl

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Suchym Lesie.

Ponadto skierowano pisma do gmin ościennych oraz związków, w których uczestniczą.

Lista adresatów: Gmina Czerwonak, Miasto i Gmina Murowana Goślina, Miasto i Gmina Oborniki, Gmina Rokietnica, Związek Międzygminny GOAP, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
ZM "Schronisko dla zwierząt", "Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny".

Wniosek o zaopiniowanie projektu Strategii skierowano również do Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W toku przeprowadzonych konsultacji zorganizowano również otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 26 listopada 2021 r., realizowane stacjonarnie i drogą on-line. Do udziału w konsultacjach zaproszono m. in. radnych gminy Suchy Las oraz przedstawicieli Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza.

W wyniku konsultacji wpłynęło 25 uwag od 6 podmiotów. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wydał pozytywną opinię dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata
2022-2030.

Uwagi do projektu Strategii wraz z odpowiedzią podmiotu przygotowującego projekt stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. Wszelkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostały rozpatrzone i zostaną wykorzystane przy opracowaniu końcowego projektu Strategii. Ostateczne redakcyjne ujęcie i treść zmian będzie uzależniona od ogólnego kontekstu i zmian w całości dokumentu.

Informacja o sprawozdaniu umieszczona zostaje w sposób zwyczajowy, analogicznie do informacji o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las oraz w prasie lokalnej.

 

 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Suchy Las zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.

Na podstawie Uchwały nr XXXI/345/21 Rady Gminy Suchy Las w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030, w tym trybu jej konsultacji, w związku art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Wójt Gminy Suchy Las informuje o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.

1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców, instytucji społecznych oraz podmiotów gospodarczych odnośnie propozycji kierunków rozwoju gminy Suchy Las oraz przyjmowanie uwag, dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.
Konsultacjami objęty jest obszar całej gminy.

2. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 29 października 2021 r. do 6 grudnia 2021 r.
Sposoby opiniowania dokumentu Strategii:

2.1  Uwagi można zgłaszać:
- drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@suchylas.pl,
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las (decyduje data wpływu).

2.2 Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 17:00 w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie, ul. Szkolna 16.
Z uwagi na stan epidemii spotkanie odbędzie się w również w formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM. 

3. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030 dostępny będzie od dnia rozpoczęcia konsultacji w następujących lokalizacjach:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Suchy Las www.suchylas.pl, w zakładce samorząd gminny – Strategia Rozwoju www.suchylas.pl/category/strategia-rozwoju
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las bip.suchylas.pl.

4. Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg wraz z ustosunkowaniem się do zgłoszonych uwag.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030 - PDF

Projekty Strategii również w załącznikach. 

 

Wójt Gminy Suchy Las informuje, że w styczniu 2021 r. odbędą się warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021-2030.

Z uwagi na stan epidemii spotkania odbędą się w formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM. Konsultacje obejmą teren gminy Suchy Las w podziale na cztery obszary:


• 12 stycznia 2021 r. (wtorek) godz. 17:00 – dla jednostek pomocniczych: Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo
Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93178635083?pwd=bHVveDJlRWZIVVFFL2I0YW5SODRYZz09

Meeting ID: 931 7863 5083

Passcode: 238606


• 14 stycznia 2021 r. (czwartek) godz. 17:00 – dla Biedruska
Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99233545594?pwd=V2lqS0Y3dk5LVE1BMnhPSDFhRzBBUT09

Meeting ID: 992 3354 5594

Passcode: 898556


• 19 stycznia 2021 r. (wtorek) godz. 17:00 – dla jednostek pomocniczych: Suchy Las i Suchy Las Wchód

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94626184410?pwd=ZFA3UHFoVWJicHVoblBoVG8yU3pydz09

Meeting ID: 946 2618 4410

Passcode: 784202


• 21 stycznia 2021 r. (czwartek) godz. 17:00 – dla jednostek pomocniczych: Jelonek, Osiedle Grzybowe, Złotkowo, Złotniki Osiedle, Złotniki Wieś.
Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97091866762?pwd=ZCsxSVNiSUgyR2xCdmoxWlhsYW82dz09

Meeting ID: 970 9186 6762

Passcode: 880099

Załączniki

ZałącznikOgłoszenie Wójta Gminy Suchy Las Dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych, dot. projektu zmiany Studium w zakresie dotyczącym zmiany zapisów kierunków zagospodarowania przestrzennego (157,36 kB)
Ostatnia modyfikacja: 26/04/2023 14:21
26.04.2023 108 Pobierz plik
ZałącznikProtokół z przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych – Złotkowo (2,11 MB)
Ostatnia modyfikacja: 23/02/2023 16:19
23.02.2023 115 Pobierz plik
ZałącznikZałącznik do ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Suchy Las na lata 2022- 2037 (2,21 MB)
Ostatnia modyfikacja: 19/10/2022 11:19
19.10.2022 153 Pobierz plik
Załącznikkonsultacje społeczne dot. projektu dokumentu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (122,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 18/08/2022 14:08
18.08.2022 190 Pobierz plik
ZałącznikProgram ochrony środowiska dla gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030 - projekt (1,84 MB)
Ostatnia modyfikacja: 18/08/2022 14:21
18.08.2022 181 Pobierz plik
ZałącznikPrognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do 2030 roku - projekt (419,89 kB)
Ostatnia modyfikacja: 18/08/2022 14:21
18.08.2022 177 Pobierz plik
ZałącznikProjekt Strategii po konsultacjach (11,23 MB)
Ostatnia modyfikacja: 28/01/2022 12:12
28.01.2022 381 Pobierz plik
ZałącznikSprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji (1,04 MB)
Ostatnia modyfikacja: 28/01/2022 12:10
28.01.2022 366 Pobierz plik
ZałącznikUwagi do projektu Strategii (41,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 28/01/2022 12:09
28.01.2022 317 Pobierz plik
ZałącznikProtokół z głosowania - zebranie konsultacyjne mieszkańców Gminy Suchy Las w dniu 28.10.20. (65,83 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2020 13:40
29.09.2020 507 Pobierz plik
ZałącznikZasady zebrania konsultacyjnego (193,36 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2020 14:25
31.08.2020 514 Pobierz plik
ZałącznikZłotniki-studium (169,34 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2020 14:25
31.08.2020 502 Pobierz plik
ZałącznikUchwała nr XLV / 500 / 18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (119,86 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2018 14:55
31.08.2018 649 Pobierz plik
ZałącznikInformacja o naborze członków do komitetu ds. rewitalizacji (323,42 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2018 14:55
31.08.2018 615 Pobierz plik
ZałącznikNabór członków do Komitetu Rewitalizacji (1,42 MB)
Ostatnia modyfikacja: 25/07/2018 14:20
25.07.2018 663 Pobierz plik
ZałącznikDeklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji (16,41 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2018 14:55
31.08.2018 611 Pobierz plik
ZałącznikDeklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji (16,39 kB)
Ostatnia modyfikacja: 25/07/2018 14:18
25.07.2018 634 Pobierz plik
ZałącznikInformacja o opracowaniu Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem_ Urząd Marszałkowski (590,31 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/07/2018 10:20
17.07.2018 779 Pobierz plik
ZałącznikKonsultacje mieszkańców osiedla Suchy Las i osiedla Suchy Las – Wschód dotyczące propozycji przyszłego zagospodarowania terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Leśną, Strażacką i Bogusławskiego w Suchym Lesie, (50,18 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/05/2018 16:59
07.05.2018 715 Pobierz plik
ZałącznikObwieszczenie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (200,52 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/05/2018 15:52
07.05.2018 643 Pobierz plik
ZałącznikProjekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. (109,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 20/04/2018 13:13
20.04.2018 693 Pobierz plik
ZałącznikObwieszczenie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. (76,89 kB)
Ostatnia modyfikacja: 12/04/2018 13:51
12.04.2018 638 Pobierz plik
ZałącznikObwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 (96,64 kB)
Ostatnia modyfikacja: 22/06/2017 14:58
22.06.2017 732 Pobierz plik
ZałącznikProjekt - ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SUCHY LAS z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (350,44 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/09/2016 14:47
05.09.2016 866 Pobierz plik
ZałącznikProjekt - WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SUCHY LAS z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018 (348,98 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/09/2016 14:49
05.09.2016 754 Pobierz plik
ZałącznikProjekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 wraz z załącznikiem. (2,85 MB)
Ostatnia modyfikacja: 12/11/2015 09:59
12.11.2015 1142 Pobierz plik
ZałącznikProjekt uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018 wraz z załącznikiem. (2,61 MB)
Ostatnia modyfikacja: 12/11/2015 09:59
12.11.2015 1083 Pobierz plik
ZałącznikZawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań na temat opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (435,17 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 13:28
07.10.2016 873 Pobierz plik
ZałącznikFormularz uwag do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 (506,84 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:15
07.10.2016 764 Pobierz plik
ZałącznikPrognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (4,62 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:35
07.10.2016 1128 Pobierz plik
ZałącznikPlan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (8,69 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:40
07.10.2016 1435 Pobierz plik
ZałącznikKarty projektu (3,68 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:40
07.10.2016 1041 Pobierz plik
ZałącznikWzór ankiety monitoringowej (421,66 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:40
07.10.2016 822 Pobierz plik
ZałącznikWzory formularzy ankietowych (1,85 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2016 09:40
07.10.2016 1003 Pobierz plik
ZałącznikObwieszczenie o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Suchy Las w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Suchy Las (377,24 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/02/2017 15:04
06.02.2017 851 Pobierz plik
ZałącznikInformujemy, że 17 marca br. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Suchy Las. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych - w załączeniu. (838,78 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/03/2017 11:24
30.03.2017 806 Pobierz plik
ZałącznikOGŁOSZENIE Wójta Gminy Suchy Las o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025. (452,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/05/2017 14:06
09.05.2017 725 Pobierz plik
ZałącznikObwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 (96,63 kB)
Ostatnia modyfikacja: 19/06/2017 13:55
19.06.2017 697 Pobierz plik
ZałącznikFormularz konsultacyjny. (15,31 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 12:57
17.05.2017 697 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 1.1 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Chludowo. (17,11 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:02
17.05.2017 720 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 1.2 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Chludowo. (17,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:03
17.05.2017 715 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 1.3 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Chludowo. (16,99 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:03
17.05.2017 691 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 3.1 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Biedrusko. (17,01 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:04
17.05.2017 700 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 3.2 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Biedrusko. (17,10 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:04
17.05.2017 712 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 4.1 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Golęczewo. (17,11 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:04
17.05.2017 690 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 4.2 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Golęczewo. (17,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:05
17.05.2017 739 Pobierz plik
ZałącznikKARTA ZADANIOWA Nr 5 dla przedsięwzięcia społecznego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 w podobszarze Suchy Las. (17,17 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 13:05
17.05.2017 718 Pobierz plik
ZałącznikPrzedsięwzięcie prywatne w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Suchy Las na lata 2017-2025. (15,52 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2017 12:51
17.05.2017 721 Pobierz plik
ZałącznikRaport z drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025. (46,64 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/07/2017 08:03
17.07.2017 829 Pobierz plik
ZałącznikInformacja po konsultacjach społecznych (12,18 kB)
Ostatnia modyfikacja: 22/05/2018 13:43
22.05.2018 630 Pobierz plik
ZałącznikWójt Gminy Suchy Las informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2 (120,06 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/05/2018 13:58
29.05.2018 663 Pobierz plik
ZałącznikWójt Gminy Suchy Las informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2 (2,72 MB)
Ostatnia modyfikacja: 29/05/2018 14:00
29.05.2018 6206 Pobierz plik
ZałącznikStrategia Rozwoju Gminy Suchy Las - konsultacje (977,08 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/10/2021 12:17
29.10.2021 357 Pobierz plik
ZałącznikWójt Gminy Suchy Las informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2 (1,94 MB)
Ostatnia modyfikacja: 29/05/2018 14:00
29.05.2018 1370 Pobierz plik
ZałącznikStrategia Rozwoju Gminy Suchy Las - konsultacje (15,48 MB)
Ostatnia modyfikacja: 29/10/2021 12:16
29.10.2021 307 Pobierz plik
ZałącznikStrategia rozwoju gminy Suchy Las na lata 2022- 2030 - projekt (11,23 MB)
Ostatnia modyfikacja: 11/05/2022 12:40
11.05.2022 221 Pobierz plik
ZałącznikPrognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022 – 2030 (2,09 MB)
Ostatnia modyfikacja: 11/05/2022 12:40
11.05.2022 215 Pobierz plik
ZałącznikProtokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las w zakresie dotyczącym zmiany zapisów kierunków zagospodarowania przestrzennego (1,46 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/06/2023 11:58
07.06.2023 98 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Kamila Ślęzak
  • Autor wpisu: Joanna Urbaniak
  • Data dodania: 23/10/2014 13:16
  • Autor ostatniej modyfikacji: Agata Lankiewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 07/06/2023 12:07
  • Liczba odsłon: 61200
  • Ilość załączników: 64
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00