Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 12776878
ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 11:35

Referat Ochrony Środowiska

STANOWISKA I PRACOWNICY:

Kierownik referatu 

Wiesław Orczewski 

pok. nr 3

tel. 61 8926-268

stanowisko ds. gospodarki odpadami

Andrzej Adamski

pok. nr 2

tel. 61 8926-449

stanowisko ds. zieleni i rolnictwa

      Anna Stachowiak 

      pok. nr 12 (budynek Szkolna 7, wejście A)

       tel. 61 8926-283

stanowisko ds. gospodarki wodnej i ścieków

      Anna Staniszewska (w zastępstwie Danuta Kałążna)

         pok. nr 12 (budynek Szkolna 7, wejście A)

      tel.61 8926-580

stanowisko ds. retencji i klimatu

         Maciej Brzozowski

          pok. nr 2

       tel.61 8926-543

 

ZADANIA REFERATU:

1)        ochrony środowiska,

 

2)        postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 

3)        postępowania w sprawie składowania i/lub magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym,

 

4)        związane z „dzikimi wysypiskami śmieci”,

 

5)        ochrony przyrody z wyłączeniem spraw związanych z usuwaniem, utrzymaniem i nasadzeniami drzew i krzewów,

 

6)        kontroli nieruchomości, jak również koordynacji działań kontrolnych prowadzonych przez Straż Gminną dotyczących wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązków określonych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 

7)        nadzoru i kontroli drożności i prawidłowości funkcjonowania rowów melioracyjnych oraz zbiorników wód deszczowych stanowiących własność Gminy Suchy Las, współpraca w tym zakresie ze spółkami wodnymi, w tym realizacja zaleceń wynikających z wydanych decyzji pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych,

 

8)        zlecania badań wody i ścieków deszczowych,

 

9)        prowadzenia badań wody i ścieków deszczowych oraz działań kontrolnych za pomocą urządzeń i substancji będących na wyposażeniu Urzędu („zadymiarka”, fotometr, substancje barwiące wodę),

 

10)    związane z „Programem ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las”,

 

11)    związane z monitoringiem środowiska, w tym prowadzenie rejestrów,

 

12)    utrzymania czystości i porządku w Gminie w rozumieniu przepisów prawa, z wyłączeniem spraw będących we właściwości Referatu Komunalnego,

 

13)    egzekucji administracyjnej o charakterze niepieniężnym w sprawach z zakresu referatu,

 

14)    prowadzenia ewidencji i rejestrów oraz sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 

15)    postępowań w sprawach będących we właściwości Wójta na mocy ustawy prawo wodne,

 

16)   skreślony

 

17)    naliczania oraz uiszczania opłat związanych z odpadami, środowiskiem, środkami przeznaczonymi na ochronę środowiska, do których naliczania i/lub uiszczania Gmina Suchy Las bądź Urząd Gminy są obowiązane, w tym przygotowywanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości,

 

18)    opracowania i realizacji „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Suchy Las”,

 

19)    podejmowania, prowadzenia i koordynowania działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu działalności referatu,

 

20)    opracowania oraz realizacji „Programu opieki na zwierzętami”,

 

21)    prowadzenia ewidencji (rejestrów) psów, w tym psów ras agresywnych oraz pozostałe działania odnoszące się do zwierząt domowych, a wynikające z przepisów prawa,

 

22)    z zakresu odnawialnych źródeł energii,

 

23)    udostępniania informacji o środowisku,

 

24)    utylizacji padłych zwierząt,

 

25)    gospodarki odpadami komunalnymi,

 

26)    wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,

 

27)    realizacja nasadzeń,

 

28)    zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,

 

29)    prowadzenie spraw dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej,

 

30)    zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych i przeciwdziałania związanym z tym zagrożeniom,

 

31)    kontrola przestrzegania przepisów o zapobieganiu narkomanii,

 

32)    prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w spółkach wodnych,

 

33)  prowadzenie działań z zakresu zwiększania małej retencji,

 

34) ewidencjonowanie źródeł ciepła,

 

35) prowadzenie działań zmierzających do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na bezemisyjne/niskoemisyjne,

 

36) prowadzenie spraw z zakresu ustalania opłaty retencyjnej,

37) sprawozdawczość z zakresu ochrony powietrza oraz opracowywanie planu gospodarki niskoemisyjnej i innych wymaganych dokumentów

Załączniki

Załącznikdeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami pdf (271,67 kB)
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2022 14:57
28.10.2022 127 Pobierz plik
Załącznikdeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (173,57 kB)
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2022 14:57
28.10.2022 64 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie o uldze w opłacie za gospodarowanie odpadami (7,58 kB)
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2022 14:57
28.10.2022 41 Pobierz plik
Załącznikregulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las (2,45 MB)
Ostatnia modyfikacja: 02/12/2020 13:09
02.12.2020 466 Pobierz plik
Załącznikwniosek-ewidencja zbiorników bezodpływowych (173,06 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 1103 Pobierz plik
Załącznikwniosek-działalność w zakresie opróżniania zbiorników (206,85 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 1225 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (181,25 kB)
Ostatnia modyfikacja: 26/07/2018 13:36
26.07.2018 576 Pobierz plik
Załącznikinformacja w sprawie ustawy antysmogowej (64,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 11/04/2018 14:30
11.04.2018 611 Pobierz plik
ZałącznikJezioro Glinnowieckie sprawozdanie (5,08 MB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2018 09:24
17.05.2018 1908 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej (33,79 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/02/2017 09:59
17.02.2017 729 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gospodarki odpadami w gminie Suchy Las za 2021 rok (573,51 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2022 08:08
29.04.2022 147 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2020 rok (569,28 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/06/2021 14:31
30.04.2021 318 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2019 rok uzupełnienie (638,69 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/10/2020 10:51
30.10.2020 404 Pobierz plik
ZałącznikRoczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Las za rok 2019 (550,29 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2020 12:10
30.04.2020 799 Pobierz plik
ZałącznikRoczna analiza systemu gospodarki odpadami za 2018 rok (789,81 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2019 10:38
30.04.2019 541 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2017 rok (142,29 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2018 17:09
30.04.2018 720 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2016 rok (116,54 kB)
Ostatnia modyfikacja: 16/05/2017 11:11
16.05.2017 732 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2015 rok (482,09 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2016 12:07
29.04.2016 1170 Pobierz plik
Załącznikuchwała Rady Gminy w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (353,03 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2019 11:54
29.04.2019 903 Pobierz plik
ZałącznikInformacja o punktach zbiórki folii, sznurka i opon powstających w gospodarstwach rolnych (14,63 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/02/2020 11:27
10.02.2020 525 Pobierz plik
ZałącznikUchwała nr XV/167/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Suchy Las”. (6,46 MB)
Ostatnia modyfikacja: 06/08/2020 11:19
06.08.2020 829 Pobierz plik
ZałącznikUchwała nr XVII/188/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Suchy Las”. (33,92 MB)
Ostatnia modyfikacja: 06/08/2020 11:20
06.08.2020 548 Pobierz plik
ZałącznikUchwała nr XXXV/389/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Suchy Las”. (463,16 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/08/2020 11:21
06.08.2020 437 Pobierz plik
Załącznikosiągnięte poziomy recyklingu (15,87 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/08/2020 13:55
07.08.2020 438 Pobierz plik
Załącznikogłoszenie o konsultacjach społecznych programu ochrony powietrza (65,53 kB)
Ostatnia modyfikacja: 27/05/2020 08:28
27.05.2020 659 Pobierz plik
ZałącznikZawiadomienie Marszałka Województwa w sprawie składowiska odpadów komunalnych (75,22 kB)
Ostatnia modyfikacja: 01/12/2020 14:10
01.12.2020 435 Pobierz plik
ZałącznikRozporządzenie nr 1/2021 i 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu uchylające rozporządzenie nr 3/2019 z dn.31.07.19r. i nr 6/2019 z dn. 19.09.19r. (160,22 kB)
Ostatnia modyfikacja: 04/08/2021 09:01
04.08.2021 397 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (56,32 kB)
Ostatnia modyfikacja: 28/12/2021 10:14
28.12.2021 184 Pobierz plik
ZałącznikBadania faunistyczne zbiornika wodnego położonego przy os. Grzybowym (Złotniki-Suchy Las) (3,44 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/12/2021 10:27
07.12.2021 185 Pobierz plik
Załącznikwniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (300,36 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/01/2022 12:11
17.01.2022 181 Pobierz plik
ZałącznikProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchy Las 2022 r. (405,57 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/04/2022 11:38
14.04.2022 207 Pobierz plik
Załącznikwniosek o zwrot kosztów za sterylizację lub kastrację (201,73 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/04/2022 13:45
14.04.2022 146 Pobierz plik
ZałącznikInformacja dotycząca wniosku elektronicznego ws. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (13,92 kB)
Ostatnia modyfikacja: 03/02/2023 07:53
03.02.2023 15 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów-os.prawne, firmy, ROD (205,67 kB)
Ostatnia modyfikacja: 11/10/2022 12:59
11.10.2022 59 Pobierz plik
Załącznikzgłoszenie zamiaru usunięcie drzew - osoby fizyczne (186,10 kB)
Ostatnia modyfikacja: 11/10/2022 13:00
11.10.2022 58 Pobierz plik
ZałącznikProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030 (1,66 MB)
Ostatnia modyfikacja: 18/11/2022 11:20
18.11.2022 37 Pobierz plik
ZałącznikPrognoza Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030 (1,14 MB)
Ostatnia modyfikacja: 18/11/2022 11:22
18.11.2022 36 Pobierz plik
Załącznikwniosek o udział w programie likwidacji azbestu Starostwo 2023 (58,10 kB)
Ostatnia modyfikacja: 23/01/2023 16:41
23.01.2023 22 Pobierz plik
Załącznikazbest oświadczenie rolnictwo 1 (38,42 kB)
Ostatnia modyfikacja: 23/01/2023 16:42
23.01.2023 20 Pobierz plik
Załącznikazbest formularz informacyjny pomoc w rolnictwie (38,05 kB)
Ostatnia modyfikacja: 23/01/2023 16:42
23.01.2023 20 Pobierz plik
Załącznikzgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (236,12 kB)
Ostatnia modyfikacja: 25/01/2023 09:57
25.01.2023 15 Pobierz plik
ZałącznikRejestr działalności regulowanej RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych- wykaz firm (16,66 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/02/2023 10:06
08.02.2023 12 Pobierz plik
ZałącznikRejestr działalności regulowanej RDR - szczegóły, kody odpadów (41,76 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/02/2023 10:06
08.02.2023 13 Pobierz plik
ZałącznikWzór sprawozdania kwartalnego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (21,95 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/03/2023 12:55
07.03.2023 14 Pobierz plik
ZałącznikWykaz firm asenizacyjnych opróżniających osadniki w przydomowej oczyszczalni ścieków i transportujących nieczystości ciekłe - aktualizacja 08.03.2023 (249,34 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/03/2023 12:38
08.03.2023 11 Pobierz plik
ZałącznikWykaz firm asenizacyjnych opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe - aktualizacja 08.03.2023 (259,07 kB)
Ostatnia modyfikacja: 08/03/2023 12:38
08.03.2023 11 Pobierz plik
ZałącznikNasadzenia zastępcze - wiosenne, wybór oferty (62,01 kB)
Ostatnia modyfikacja: 20/03/2023 15:07
20.03.2023 1 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
  • Autor wpisu: Kamila Ślęzak
  • Data dodania: 01/06/2014 23:38
  • Autor ostatniej modyfikacji: Anna Stachowiak
  • Data ostatniej modyfikacji: 20/03/2023 15:07
  • Liczba odsłon: 70259
  • Ilość załączników: 47
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)